Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvordan kom islam til Europa? Hvilke muslimske grupper finner vi, og hvordan er de organisert? Hvordan er forholdet mellom muslimer og ikke-muslimer?

Dette er noen av spørsmålene som blir tatt opp på emnet, som gir en innføring i islams historie og utvikling i Europa. Det har bodd muslimer i Europa siden år 711, og islam er i dag den største ikke-kristne religionen i Vesten. Emnet gir grunnlag for en kunnskapsbasert forståelse av islam og muslimer i Europa før og nå, i Al-Andalus, i Det osmanske riket, i EU, på Balkan og i Norge. Temaer som religiøs og kulturell pluralisme, religion- og minoritetspolitikk, tilhørighet og identitet blir belyst gjennom utvalgte eksempler fra middelalderen og fram til i dag.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du

  • redegjøre for forskjellige faser i islams historie i Europa
  • sammenligne eksempler på islam både som minoritets- og majoritetsreligion
  • redegjøre for ulike islamske praksiser, identiteter og tolkninger
  • identifisere viktige kjønns- og generasjonsperspektiver
  • undersøke islams sosiale, politiske og juridiske aspekter i forskjellige kontekster
  • bruke forskjellige akademiske innfallsvinkler til studiet av islam
  • bidra med kunnskapsbaserte perspektiver på kontroversielle temaer relatert til islam og muslimer i Europa

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot REL2050 - Islam i Europa (nedlagt)

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og seminarer. Seminarene er basert på aktiv deltagelse fra studentene. Det er ikke obligatorisk fremmøte, men studenter som følger undervisningen forventes å stille forberedt og delta aktivt.

Obligatorisk aktivitet

Studentene skal levere to individuelle oppgaver i løpet av semesteret. Detaljert informasjon om oppgavene blir gitt på semestersiden ved semesterstart. 

I henhold til HFs retningslinjer må all obligatorisk aktivitet være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Ved frafall på grunn av sykdom må du kontakte studiekonsulenten samme dag og levere dokumentasjon på gyldig fravær innen tre virkedager.

Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått godkjent obligatorisk aktivitet.

IKOS har en egen ressursside for oppgaveskrivning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Mappeinnlevering. Studentene skal levere en mappe bestående av to besvarelser på til sammen 10-15 sider.

Man velger selv om man vil bruke de tekstene man allerede har levert som obligatoriske oppgaver i løpet av semesteret, eller skrive nye.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Eksamen

Høst 2018

Undervisningsspråk

Norsk