Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tyrkisk språk 2 er en fortsettelse av emnet TYR1110 – Tyrkisk 1, og må ses i sammenheng med dette. Emnet går videre i gjennomgangen av moderne tyrkisk skriftspråk, talemål, språk og grammatikk.

I Tyrkisk 2 ligger fortsatt hovedvekten på språkets grunnleggende grammatiske strukturer, og oppbygging av ordforrådet.

Fokuset på grammatikk er nødvendig for å kunne forholde seg til språket i både skriftlig og muntlig form, og legger et grunnlag for videre studier i Tyrkia med det formål å styrke muntlig og skriftlig språk.

Hva lærer du?

Hvis du har fulgt undervisningen og lest pensum, forventes du

  • å ha tilegnet deg en grundig oversikt over det moderne språkets grunnstruktur og grammatikk
  • å være istand til å føre en enkel samtale på tyrkisk
  • å kunne lese enkle skjønnlitterære tekster og sakprosa
  • å ha opparbeidet deg et grunnlag for videre studier i Tyrkia, i form av det obligatoriske utenlandsoppholdet mellom 2. og 3. semester

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i TYR1110 – Tyrkisk 1.

Undervisning

Det gis grunnundervisning i språk og grammatikk som en fortsettelse av emnet Tyrkisk 1. Tyrkisk-studiet krever jevn og god studieinnsats.

Undervisningen blir gitt i form av 2 trippeltimer forelesning og 2 dobbelttimer gruppeundervisning per uke.

Studentene oppfordres til å samarbeide gjennom kollokvier, som gir god faglig uttelling.

 

Obligatorisk aktivitet i undervisningen:

Det gis 3 interne kvalifiseringsprøver i løpet av semesteret, hvorav 2 må være bestått for å kunne ta eksamen.

Datoene for disse vil foreligge ved semesterstart. Det er obligatorisk oppmøte på prøvene.

Det vil ikke bli gitt nye forsøk på interne prøver som bedømmes med "ikke-godkjent", men dersom en student har avlagt 3 interne prøver og kun fått 1 godkjent vil studenten bli tilbudt et fjerde og siste forsøk.

Se retningslinjer for obligatoriske aktiviteter ved HF. Her står det også om hvordan du søker om gyldig fravær.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

For å kunne gå opp til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent 2 av 3 interne prøver.

Godkjente obligatoriske interne prøver er gyldige kun i inneværende semester.


Skriftlig eksamen uten hjelpemidler, 4 timer.

A. Oversette en tyrkisk tekst fra pensum

B. Prøve i skriftlig tyrkisk språkferdighet

C. Besvarelse av grammatiske spørsmål


Muntlig eksamen:

Lesing og oversettelse av et tyrkisk tekstutdrag fra pensum. Spørsmål av grammatisk art i tilknytning til teksten.


Alle enkeltdelene, dvs. skriftlig del A, B og C samt muntlig, må bestås for å få ståkarakter.

Sensorveiledning våren 2019

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Bortsett fra de oppgaver som skal besvares på tyrkisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på norsk (evt. dansk eller svensk).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Alle enkdeltdelene, dvs. skriftlig del A, B og C samt muntlig, må bestås. Skriftlig eksamen teller 70 % og muntlig eksamen 30 % av endelig karakter.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

TYR1120 periodisk evaluring V08

Underveisevaluering TYR1120

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet er under utfasing og tar ikke opp nye studenter. Det vil bli opprettet nye emner på 10 studiepoeng i tyrkisk språk som vil overlappe med de gamle emnene. 

Undervisningsspråk

Norsk