KLAR1100 – Språk og retorikk i myndighetenes sakprosa

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Myndighetene kommuniserer med befolkningen gjennom en stor mengde sakprosasjangere – offentlige utredninger, proposisjoner, stortingsmeldinger, høringsutkast, lover, forskrifter, opplysningskampanjer, møtepapirer, brev og informasjonstekster på nett og papir, for å nevne noen. Disse sakprosatekstene er grunnlaget for myndighetenes mulighet til å utøve myndighet, men også for innbyggernes rettssikkerhet og demokratiske deltakelse. Tekstene er viktige og mektige, og må møtes med kritisk sans, også når de er skrevet med de beste intensjoner. Vi som borgere blir lett avmektige når myndighetenes tekster er skrevet uten at det er lagt omsorg i språk og design eller når vi blir redusert til passive skjema-utfyllere. Derfor er det viktig at denne sakprosaen er sannferdig og klar, og legger til rette for mest mulig effektivt, rettssikkert og demokratisk samspill mellom myndigheter og borgere. Emnet tar for seg stilistikk og tekststruktur, samt grunnleggende teori og metode for å forstå ulike sjangere og tekster fra stat og kommune. I tillegg gir det trening i å skape tekster i noen særlig viktige sjangere.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene:

  • kunne bruke teorier og begreper fra grunnleggende sjanger-, tekst- og kommunikasjonsteori og stilistikk som et grunnlag for kritisk å vurdere myndighetstekster i et klarspråkperspektiv
  • kunne vurdere forholdet mellom saken og prosaen i myndighetstekster
  • ha grunnleggende ferdigheter i å skrive myndighetstekster i et utvalg sjangere
  • kunne veilede kolleger i å skrive klarere og bedre. 

Disse kunnskapene og ferdighetene er etterspurt i stadig flere yrker i offentlig sektor, men er også nyttige i andre samfunnssektorer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

28 timer undervisning. Undervisningen vil variere mellom forelesning, studentpresentasjon og tekstverksted. 

Innlevering av to deler av eksamensmappen underveis i semesteret er obligatorisk for å kunne framstille seg til eksamen. Studentene får tilbakemelding på disse to delene. 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Mappeeksamen. 

Mappen skal bestå av 3 mindre, obligatoriske oppgaver som samlet leveres inn på slutten av semesteret. 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk