Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Learning languages is a complex physical, cognitive and social process which every human participates in throughout their lifetime. This course provides an introduction to key aspects of first language acquisition (both in one language and several languages ​​simultaneously) and second language acquisition, from different theoretical perspectives.

Emnet gir en innføring i sentrale sider ved førstespråkstilegnelse (både av ett språk og av flere språk samtidig) og andrespråkstilegnelse, fra ulike teoretiske perspektiver.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • Gjøre rede for viktige sider ved førstespråkstilegnelse (av ett språk og av flere språk samtidig)
  • Gjøre rede for viktige sider ved andrespråkstilegnelse
  • Gjøre rede for sentrale teoretiske begrep og perspektiv på språktilegnelse
  • Gjøre rede for viktige metoder i forskning på språktilegnelse

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Maksimum 35 studenter. Minimum 5 studenter. Studenter som er tatt opp til et studieprogram der emnet inngår blir prioritert.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel om studenten er kjent med pensum i EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap

Undervisning

Det gis til sammen 28 timers undervisning.

Underveis i kurset er det en obligatorisk muntlig kvalifiseringsoppgave. Informasjon om tid og sted for denne vil bli opplyst om i starten av semesteret. Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent av faglærer før man kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport vår 2012

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Normalt norsk, men emnet blir undervist på både norsk og engelsk våren 2020

The course will be given in both Norwegian and English spring 2020