Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet består av to like store deler, en om språkendring og en om språktypologi. Delen om språkendring gir en innføring i teori og metode i studiet av språkendringer og en oversikt over hvordan språk forandrer seg på ulike nivåer (fonologisk, morfologisk, syntaktisk, semantisk og leksikalsk). Delen om språktypologi gir en innføring i teori og metode i studiet av likhet og variasjon mellom verdens språk og en oversikt over sentrale emner i språktypologien (for eksempel leddstilling og markering av grammatiske relasjoner).

Dette er et kunnskapsemne med sluttvurdering.

Hva lærer du?

Språkendringsdelen skal gi grunnleggende kunnskap om ulike aspekter ved språkendringer. Studentene skal lære teori og metode for å beskrive og forklare slike endringer, og anvende dette i studiet av konkrete endringer.
Læringsmål:

  • Etter fullført emne kan studentene analysere, beskrive og forklare vanlige mekanismer i språkendring på grunnlag av diakrone data fra forskjellige språk, gjøre rede for den komparative metode, og vurdere språklig variasjon fra et historisk synspunkt.
  • Språktypologidelen skal gi grunnleggende kunnskap om likhet og variasjon mellom verdens språk. Etter fullført emne kan studentene bruke beskrivelser av språk de ikke kjenner, og å sette data fra enkeltspråk inn i en typologisk ramme. Du kan gjøre rede for forskjellige teorier innen typologiforskning. Emnet vil også gi øvelse i skriftlig framstilling og faglig argumentasjon.

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd disse læringsmålene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Minimum 5 studenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

LING1111 – Fonetikk og fonologi 1.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at en har tatt, eller tar LING1112 – Morfologi og syntaks 1 samtidig med LING2111.

Overlappende emner

  • 5 studiepoeng overlapp mot LING1103
  • 5 studiepoeng overlapp mot LING1104

Undervisning

Det gis 2-4 timer pr. uke i løpet av semesteret og enkelte leseuker uten undervisning. Det er totalt 28 seminartimer pr. semester.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsordningen er en mappe som skal inneholde en oppgaveinnlevering og en totimers klasseromseksamen. Mappen blir vurdert under ett.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport høst 2010

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2016

Utvalgte vårsemestre

Eksamen

Samme semester som det gis undervisning.

Undervisningsspråk

Norsk