Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Pensum vil være et utvalg av tekster (lærebok og/eller forskningsarbeider) innenfor teoretisk orientert syntaks. Innholdet vil variere både når det gjelder teoretisk tilnærming og syntaktiske fenomener.
Dette er et kunnskapsemne med sluttvurdering.

Hva lærer du?

Studentene skal kunne gjøre rede for og diskutere synspunkter fra nyere syntaktisk forskning, både når det gjelder analyser og forhold til teorien. De skal også kunne anvende synspunkter herfra i forhold til andre data, fra morsmålet eller andre språk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygger på kunnskaper tilsvarende LING1102 - Syntaks og semantikk 1 eller LING1112- Morfologi og syntaks 1,
men eksamen fra dette emnet er ikke obligatorisk for masterstudenter.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot LING2103 – Syntaks 2 (nedlagt)

Undervisning

Kurset går over hele semestret, med til sammen 32 undervisningstimer. De fleste av disse timene er felles med LING2103, noen av timene er bare for LING4113-Syntaks 2 for masterstudenter.
Underveis blir det gitt en kvalifiseringsoppgave.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Underveis blir det gitt en kvalifiseringsoppgave. Besvarelsen av denne må godkjennes av faglærer før kan man ta den avsluttende eksamenen, som er en hjemmeoppgave med tre virkedagers innleveringsfrist.

Alle innleveringsoppgaver (inkl. obligatoriske kvalifiseringsoppgaver) skal leveres med fuskeerklæringsskjema, som finnes på denne siden:
http://www.hf.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport høst 2007
Periodisk emnerapport høst 2010
Periodisk emnerapport høst 2012

Annet

Maksimum 30 studentar, minimum 5.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk