LING4170 – Lingvistisk fordypningsemne D

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det faglige temaet på dette emnet skifter fra semester til semester, men alle spesialiseringene har det felles at studentene får dypere kjennskap til grunntrekk i nyere lingvistisk forskning. Det kan dels dreie seg om generelle drag ved toneangivende lingvistiske teoribygninger som kognitiv grammatikk, konstruksjonsgrammatikk, generativ grammatikk, og dels om mer eller mindre spesialiserte språkvitenskapelige forskningsfelt (som kan studeres under flere teoretiske vinklinger), som for eksempel argumentstruktur, diakron lingvistikk, grammatikalisering, pragmatikk, psykolingvistikk, samtaleanalyse, språktilegnelse, språktypologi, sosiolingvistikk, tospråklighet.

Hva lærer du?

Som student på et slikt fordypningsemne får du til dels en innføring i en generell teoretisk ramme som utgjør en aktuell tilnærmingsmåte til lingvistisk forskning, til dels en nærmere innføring i aktuelle problemstillinger innenfor et lingvistisk forskningsfelt. Ved siden av å være med på å gi deg et teoretisk fundament for språkvitenskapelig analyse skal kurset bidra til at du lærer å bruke de teoretiske begrepene i arbeid med egne problemstillinger i masteroppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Det forutsettes minimum 5 påmeldte studenter for at emnet skal gå.

Undervisning

Kurset går over hele semesteret med 14 dobbelttimer. 

Underveis i kurset er det en obligatorisk skriftlig kvalifiseringsoppgave. Informasjon om tid og sted for denne vil bli opplyst om på semestersidene. Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent av faglærer før man kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3 dagers hjemmeeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2020

Emnet tilbys kun ved minst 5 påmeldte studenter

Eksamen

Høst 2019

Undervisningsspråk

Norsk