NOAS2103 – Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv med vekt på lesing

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innnføring i forskjellige temaer knyttet til skriftkyndighet, med spesiell vekt på lesing. Det drøftes hva som særpreger ulike teksttyper, og hvilke utfordringer det kan være å forstå tekster på et nytt språk og innenfor en ny kulturell kontekst. Noen stikkord er skjemateori, metalingistisk bevissthet, metaforlære, ordforrådslære og fagspråk. Testing av leseferdighet ogsamfunnets krav til lese- og skriveferdigheter drøftes også.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne

• drøfte hva det innebærer å være skriftkyndig

• redegjøre for hva leseprosessen består av, og hvilke utfordringer det innebærer å lese på et andrespråk

• gi en beskrivelse av ordvalg i ulike tekster og diskutere hvilken plass ord- og begrepslæring bør ha i rundervisningen

• redegjøre for hva som særpreger ulike teksttyper, og for i hvilken grad kulturelle erfaringer spiller inn i forståelsen av ulike tekster

• drøfte hvordan leseferdighet kan måles og kritisk evaluere ulike lesetester

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Kurset har totalt 28 undervisningstimer. Det gis en obligatorisk oppgave (se under Vurdering). Undervisningen varierer mellom oversiktsforelesninger og seminararbeid.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Det er én obligatorisk muntlig eller skriftlig kvalifiseringsoppgave som må være godkjent før man får lov til å gå opp til eksamen.
Godkjent obligatorisk aktivitet er i tillegg gyldig i de to neste semestrene emnet blir tilbudt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Det gis en avsluttende skriftlig skoleeksamen på 4 timer.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamen må besvares på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport høst 2012

Annet

Minimum 5 studenter.

Emnet gis vanligvis på dagtid, men vil enkelte semestere bli gitt om ettermiddag/kveld slik at det kan tas av deltidsstudenter som arbeider ved siden av. Dette blir kunngjort semesteret før det er aktuelt. Hvert semester vil det være minst ett emne fra årsenheten som har undervisning om ettermiddagen/kvelden.

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring vedrørende fusk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk