NOAS4103 – Grammatiske emner i et andrespråksperspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir kunnskaper om sentrale trekk i norsk grammatikk i et typologisk og kontrastivt perspektiv.

Også visse særegne trekk ved forholdet mellom vokabular og betydning (semantisk differensiering) i norsk presenteres og diskuteres i et typologisk og kontrastivt prespektiv.

Relevante forskningsspørsmål presenteres og drøftes.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • redegjøre for sentrale forskjeller og likheter mellom den norske språkstrukturen og andre språk, i første rekke språk som er morsmål for minoritetsgrupper i Norge
  • diskutere ulike språkspesifikke trekk ved forholdet mellom norsk vokabular og betydning og relatere det til andre språk og språkgrupper
  • analysere innlærertekster, både muntlige og skriftlige, i lys av kunnskapene de har tilegnet seg i norsk grammatikk og semantikk

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Normalt minimum 3 studenter. Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

NOAS2101 – Norsk språkstruktur i et andrespråksperspektiv, eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Undervisningen på totalt 28 timer gis i bolker og vil veksle mellom forelesnings- og seminarform.

Det gis en obligatorisk oppgave som enten presenteres muntlig (med støtteark til lærer og studenter) eller skriftlig på 5 sider (à 2300 tegn uten mellomrom) i løpet av semesteret.

Studentene får gruppeveiledning. Den obligatoriske oppgaven må være godkjent før en får lov til å gå opp til eksamen.
 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en avsluttende 3-dagers hjemmeeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamen må besvares på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport vår 2011

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2021

Undervises med ujevne mellomrom

Eksamen

Samme semester som det gis undervisning.

Undervisningsspråk

Norsk