NOR1301 – Nordisk litteratur før 1800

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter et litteraturhistorisk og tekstanalytisk studium av sentrale norske, svenske og danske tekster fra 1500- til 1800-tallet. Tekstene leses i hovedsak i original språkform. Det skal også leses sekundærlitteratur relatert til sjangerer, teksttolkning, litteratur- og kulturhistorie.

Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Når emnet er fullført, forventes studenten å kunne:

  • redegjøre for epoker, litterære retninger og utviklingslinjer innenfor tidsrommet 1500-1800
  • plassere de utvalgte tekstene i en litteratur- og kulturhistorisk sammenheng
  • gjøre rede for det språklige betydningsinnholdet i tekstene
  • analysere og tolke tekstene formelt og tematisk

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte studenter (minst 5) for at emnet skal gå som planlagt.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som forelesninger/seminar med 2 timer per uke gjennom 15 uker. Det forventes aktiv deltakelse fra studentene i form av forberedte muntlige innlegg og mindre skriftlige oppgaver.

En skriftlig eller muntlig kvalifiseringsoppgave må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Muntlig eksamen i slutten av semesteret.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Eksamen i emnet gis samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)