NOR2400 – Litterær analyse, teori og metode i nordisk litteratur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Fortolkning utgjør selve fundamentet i litteraturstudiet. Emnet går ut på å vise at litteratur kan leses og analyseres på ulike måter, og at dette åpner opp for både teoretiske og metodologiske problemstillinger. Det dreier seg om sentrale teoretiske problemer:

  • hva er litteratur
  • ulike fortolkningsmåter
  • grunnleggende litteraturvitenskapelige analyse- og metodespørsmål

Det leses 2-3 litterære verk, el. tilsvarende, og 4-600 s. teori, sekundær- og faglitteratur. Fordypningstema for emnet finner du på semestersiden.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • presentere og drøfte ulike sentrale teoretiske posisjoner i litteraturvitenskapen
  • gjøre rede for hvordan ulike sentrale litterære verk og tekster kan leses og analyseres på forskjellige måter
  • identifisere og reflektere over sentrale teoretiske og metodologiske problemstillinger
  • undersøke hva en selv og andre gjør med tekster, hvordan og hvorfor en går fram som en gjør.

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Forutsetter NOR1300 Nordisk, særlig norsk, litteratur 1800 - 2000 eller tilsvarende kunnskap som må dokumenteres. Ta kontakt med studiekonsulenten.

Undervisning

Seminar med tilsammen 28 undervisningstimer. Undervisningen forutsetter at studentene deltar aktivt. Alle leverer en skriftlig kvalifiseringsoppgave på ca. 5 sider (á 2300 tegn uten mellomrom) underveis i seminaret. Oppgaven må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en 20-30 minutters samtale om sentrale pensumtekster. Den gjennomføres av faglærer og vurderes av faglærer og oppnevnt sensor.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk