Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tek føre seg nyare syntaktisk og morfologisk teori brukt på moderne norsk språk, med noko kontrastiv jamføring med dei andre nordiske språka.

Pensumomfang: 600-700 sider. Pensum finst på emnesida for kvart semester.

Kva lærer du?

Emnet gir innsikt i nyare grammatisk teori og øving i grammatisk analyse, og dermed ei djupare forståing av strukturen i norsk og dei andre nordiske språka.

Etter fullført emne skal studentane kunne

  • gjere greie for nokre sentrale idear i nyare grammatisk teori, både syntaks og morfologi
  • presentere sentrale grammatiske problem og vurdere ulike analyseframlegg
  • gjere greie for kva slags kunnskap grammatisk kunnskap er

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Viss du ikkje allereie har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram.

Forkunnskapar

Obligatoriske forkunnskapar

NOR1100 – Norsk grammatikk eller tilsvarande kunnskapar.

Anbefalte forkunnskapar

Lingvistikkvarianten av examen facultatum er ein føremon.

Overlappande emne

10 studiepoeng overlapp mot NOR2111 – Syntaks og morfologi i nordiske språk

Undervisning

28 timar seminarundervisning. Ei skriftleg kvalifiseringsoppgåve skal vere godkjend av faglærar før eksamen.

Godkjende obligatorisk aktivitetar er gyldige dei to neste gongene emnet vert tilbydd.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikkje krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikkje har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er ein tre dagars heimeeksamen

Innlevering i Inspera

Du leverer ditt eksamenssvar i eksamenssystemet Inspera. Les om korleis du skal levere.

Kjeldebruk og referansar

Ved oppgåveskriving pliktar du å gjere deg kjend med reglane for kjeldebruk og referansar. Ved brot på reglane kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Sjå eksempel på korleis du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Grunngjeving og klage

Tilgang til ny eller utsett eksamen

Trekk frå eksamen

Det er mogleg å ta eksamen i emnet inntil tre gonger. Dersom du trekkjer deg frå eksamen etter fristen eller under eksamen, brukar du eit eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadsskjema, krav og frist for tilrettelagd eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpande evaluering av emnet, og med jamne mellomrom ber vi studentane delta i ei meir omfattande evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Kvar haust

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)