Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg praktiske og teoretiske aspekter ved litteraturkritisk virksomhet. I emnet inngår dessuten historisk estetisk teori og aktuelle kriterier for vurdering og bedømmelse av litteratur slik de kommer til uttrykk i norske medier.

Pensum består av fagprosa og skjønnlitterære tekster i flere sjangrer og i et omfang tilsvarende 4-6 verk, samt teori, sekundær- og faglitteratur, ca. 800 s.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • skrive litteraturkritiske tekster som kunne tenkes publisert i norske eller nordiske medier
  • analysere og vurdere litteraturkritiske tekster ut fra relevant teori
  • gjøre rede for og drøfte litterære kvalitetskriterier i et kritisk perspektiv
  • presentere og diskutere estetiske grunnlagsproblemer historisk og teoretisk

Endelig karakter viser i hvilken grad studentene har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Seminarundervisning med én dobbelttime per uke, tilsammen 20 undervisningstimer fordelt over semesteret, se undervisningsplanen. I tillegg kommer lese-/skriveuker. Enten ett muntlig eller ett skriftlig innlegg skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen. Veiledning i å skrive eksamensbesvarelse vil bli gitt som en del av undervisningsopplegget på seminaret.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave. Semesteroppgaven skal være ca 10 sider à 2300 tegn uten mellomrom. Tema for semesteroppgaven bestemmes av studenten i samarbeid med faglærer. Utkast til oppgaven må være presentert og kommentert av faglærer innen fastsatt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Innleveringsfrist for eksamensbesvarelsen oppgis på emnesiden. To studenter kan skrive semesteroppgave sammen, besvarelsen må da være 15–20 sider.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver vår fra 2011

Eksamen

Annenhver vår fra 2011

Undervisningsspråk

Norsk

og/eller et annet skandinavisk språk