NOR4394 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap

Kort om emnet

Emnet er en selvvalgt og avgrenset vitenskapelig undersøkelse eller analyse utført på en selvstendig måte under veiledning av oppnevnt(e) fagperson(er). Emnet godkjennes av veileder på grunnlag av en utarbeidet prosjektbeskrivelse.

Materiale for oppgaven kan være ett eller flere litterære verk, et forfatterskap, et tematisk område, en teoretisk, sjangermessig eller litteraturhistorisk problemstilling, filologiske, litteratursosiologiske eller litteraturdidaktiske spørsmål.

Oppgaven er normalt en monografi, men kan være en samling mindre, selvstendige arbeider med en overordnet problemstilling.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • utforme en vitenskapelig undersøkelse av middels omfang i et akademisk overbevisende språk
  • presentere, avgrense og begrunne en presis vitenskapelig problemstilling
  • sammenfatte, redegjøre for og diskutere kritisk tidligere forskning på det aktuelle felt
  • samle, velge og avgrense relevant materiale for en vitenskapelig undersøkelse
  • gjøre rede for og begrunne valg av teori og metode for undersøkelsen
  • analysere materialet på faglig relevant måte
  • argumentere sammenhengende og overbevisende for fremsatte påstander
  • presentere vitenskapelige resultater i den konkrete litteraturvitenskapelige undersøkelsen og derved demonstrere faglige ferdigheter på høyeste allmenne utdanningsnivå innen faget

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudium i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap i Studieprogrammet Nordiske studier.

Overlappende emner

60 studiepoeng overlapp mot NOR4390 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap

Undervisning

Det gis individuell veiledning i forbindelse med masteroppgaven.

Veiledning i forbindelse med skriving av masteroppgaven er obligatorisk.

Gyldig veiledningsavtale for masterstudenter ved instituttet må være underskrevet. Instituttet utnevner veileder og veiledningsavtale finner du i lenkene under.

ILNs veiledningsavtale bokmål
ILNs veiledningsavtale nynorsk
ILs veiledningsavtale engelsk

Retningslinjer for veiledning av masteroppgave

Eksamen

Masteroppgaven leveres i siste semester etter at de andre emnene i graden er avlagt.

Formelle krav og maler til masteroppgaven finner du her.

Oppgaven skrives på norsk (bokmål eller nynorsk), svensk eller dansk. Masteroppgaven vurderes med bokstavkarakterer av en intern og en ekstern sensor.

Det er obligatorisk å levere masteroppgaven i fulltekst til DUO. Les mer om innlevering av masteroppgaven

Dette skjemaet må leveres sammen med masteroppgaven:
Vitnemålsskjema på bokmål
Vitnemålsskjema på nynorsk

masteroppgavesidene til ILN finner du mer informasjon om veiledning, formelle krav, frister, innlevering av master, sensur og vitnemål.

Karakterskala

I følge Lov om universiteter og høgskoler §3-9 nr. 2 skal karakteren gitt masteroppgaver begrunnes av kommisjonen. Instituttet bestemmer om dette skal skje skriftlig eller muntlig, og ved ILN har valget falt på skriftlig begrunnelse. Etter sensurfall vil kandidatene derfor motta en skriftlig begrunnelse for karakteren gitt masteroppgaven i posten.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Veiledning skjer fortløpende.

Eksamen

Vår og høst

Innleveringsfrister: 15. mai i vårsemesteret og 15. november i høstsemesteret.

Undervisningsspråk

Norsk