NOR4410 – Nordisk samtidslitteratur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg hovedtrekk ved nordisk samtidslitteratur. Det legges vekt på litteraturen fra 1990-tallet og frem til i dag. Tema kan variere fra semester til semester, men aktuelle problemstillinger er forholdet mellom:

  •  litteratur og samfunn
  • fiksjon og fakta
  • politikk og psykologi
  • identitetsskaping og selvfremstillling

Studentene leser 6-10 litterære verk el. tilsvarende, og 300-400 sider teori, sekundær- og faglitteratur.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • gjøre rede for hovedtrekk ved nordisk samtidslitteratur
  • analysere enkeltverk i lys av aktuell teori
  • presentere sentrale forfattere og deres verk
  • vurdere og drøfte resepsjon i kritisk perspektiv
  • demonstrere kjennskap til tidligere forskning og gå i dialog med relevant sekundær- eller faglitteratur

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Det gis 28 timer seminarundervisning. Studentene legger fram én kortere muntlig eller skriftlig kvalifiseringsoppgave på ca 5 sider (á 2300 tegn uten mellomrom) underveis i seminaret. Oppgaven må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen i slutten av semesteret. Maks. 8 sider (á 2300 tegn uten mellomrom).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver høst fra 2012

Det forutsettes minimum 5 påmeldte studenter for at emnet skal gå.

Eksamen

Annenhver høst fra 2012

Undervisningsspråk

Norsk