NOR4440 – Sjangerstudium i nordisk litteratur D

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet utforsker et utvalg formelt, funksjonelt og/eller tematisk beslektede nordiske tekster fra et sjangerteoretisk perspektiv. Studentene leser 6-10 litterære verk og 300-400 sider teori, sekundær- og faglitteratur.

Oversikt over pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studenten kunne

  • drøfte hva som konstituerer en sjanger,
  • analysere verk i lys av sjangerteori, med vekt på retorikk, funksjon og/eller historisk utvikling,
  • demonstrere kjennskap til tidligere forskning ved å gå i dialog med relevant sekundærlitteratur i en tekstanalyse, og
  • utvikle en original tolkning av et (eller flere) verk fra pensum.

 Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte studenter (minst 5) for at emnet skal gå som planlagt.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter en viss litteraturhistorisk oversikt og god kjennskap til litteraturvitenskapelig metode.

Undervisning

Seminarundervisning med tilsammen 28 undervisningstimer. Studentene legger fram én kortere kvalifiseringsoppgave ca 5 sider (à 2300 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen. Den obligatoriske oppgaven/aktivteten er gylding bare semesteret den ble godkjent.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeoppgave i slutten av semesteret. Omfanget av oppgaven skal være på ca 8 sider (à 2300 tegn uten mellomrom).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk