NOR4491 – Prosjektbeskrivelse i litteraturformidling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger på LIT4000 – Litteraturvitenskapelig forskningspraksis og har ikke noe eget pensum. Men et begrenset sidetall kan inngå som ledd i forberedelse til undervisningen.

Opplegget forutsetter tre fulle ukers arbeid med å utvikle en prosjektbeskrivelse for en masteroppgave. Prosjektbeskrivelsen definerer en problemstilling knyttet til et spesifisert tekstmateriale: tekstanalytisk, historisk, estetisk, litteratursosiologisk eller som på annen måte knytter an til et av studieretningens emner. Materialet skal ha et omfang tilpasset masteroppgavens rammer (30 studiepoeng, 40–50 sider).

I prosjektbeskrivelsen skal studenten formulere en problemstilling, ett eller flere spørsmål, til det aktuelle materialet. Spørsmålene som stilles, må være av en slik art at de både kan besvares og etterprøves. Studenten må videre skissere en vei til svarene på de spørsmålene som stilles, med andre ord velge en metode som kan lede fram til målet for undersøkelsen. Prosjektbeskrivelsen skal òg inkludere den viktigste sekundærlitteraturen om emnet.

Veileder tildeles på grunnlag av godkjent prosjektbeskrivelse.

Hva lærer du?

Studentene lærer å utarbeide en litteraturvitenskapelig problemstilling til en masteroppgave på studieretning i litteraturformidling. De får erfaring i å velge og avgrense et materiale, stille spørsmål til det, finne relevant litteratur og metode og planlegge et større arbeid etter vitenskapelige idealer.

Opptak og adgangsregulering

Kun studenter med opptak til Litteraturformidling (studieretning) har adgang til dette emnet.

Undervisning

Undervisningen består av fire samlinger fordelt utover i semesteret: først to introduksjonsganger, deretter to seminarer, der prosjektene presenteres og kommenteres. Før, under, mellom og etter samlingene planlegger deltakerne sin prosjektbeskrivelse.

Det er obligatorisk oppmøte på alle samlingene. Studentene legger fram muntlig og skriftlig utkast til sin egen prosjektbeskrivelse og kommenterer i tillegg prosjektbeskrivelsen til en medstudent.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Studentenes arbeid vurderes som bestått/ikke bestått av faglærer på grunnlag av aktiv deltakelse og fremlagt prosjektbeskrivelse.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver høst fra 2011

Eksamen

Annenhver høst fra 2011

Undervisningsspråk

Norsk