NORINT0120 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 2

Kort om emnet

Dette er et emne på mellomnivå for internasjonale studenter. Emnet bygger på ferdigheter og kunnskaper fra NORINT0110 eller tilsvarende.

I undervisningen legges det stor vekt på studentenes muntlige aktivitet, både når det gjelder å forstå og å snakke. Studentene skal bygge videre på grunnleggende grammatikk og i tillegg få kjennskap til variasjoner i språket, idiomatikk og logiske relasjoner.

De skal vise at de kan bruke disse kunnskapene når de skriver. Temaer og vokabular er fra tekster relatert til norsk kultur, aktuelle temaer fra norsk samfunnsliv og fra studiesituasjonen.

Dette er et ferdighetsemne med avsluttende eksamen.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne forstå muntlige og skriftlige framstillinger om temaer som er gjennomgått på kurset. Studentene skal kunne samtale om disse temaene og ta språklig initiativ og uttrykke egne meninger i samtaler.

De skal kunne skrive sammenhengende tekster om temaer som er behandlet på emnet, og de skal kunne forklare og begrunne meninger knyttet til temaene.

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun åpent for internasjonale studenter ved Universitetet i Oslo. Les om opptak og registrering på nettsidene for norskkurs.

Informasjon på engelsk finnes på nettsidene Norwegian Courses for International Students.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det forutsettes at studentene har generell studiekompetanse med unntak av språkkravet i norsk, og at de har bestått NORINT0110 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 1 eller tilsvarende med karakteren D eller bedre både på skriftlig og muntlig eksamen.

Undervisning

Emnet har seks timer seminarundervisning pr. uke i 14 uker (84 timer totalt), og 2 timer grammatikkforelesning pr. uke i 11 uker (22 timer totalt).

Seminarundervisningen krever aktiv studentdeltakelse og hver uke gis det skriftlige øvingsoppgaver.

Seminarundervisningen har obligatorisk oppmøte. Forelesningene er ikke obligatoriske.

Obligatoriske aktiviteter

Før studenten kan fremstille seg for eksamen, må følgende obligatoriske aktiviteter være godkjent av faglærer:

  • Fremmøte i seminarundervisningen 75 prosent (63 timer)
  • Kvalifiseringsoppgave i form av en muntlig presentasjon

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en skriftlig skoleeksamen på 3 timer samt en muntlig eksamen. Skriftlig og muntlig del teller 50 prosent hver av samlet karakter. Både skriftlig og muntlig eksamen må være bestått i samme semester for at samlet karakter skal være bestått.

Før studenten kan gå opp til eksamen, må de obligatoriske aktivitetene være godkjent.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir tilbudt.

Som forberedelse til eksamen kan du øve ved å bruke en demonstrasjoneksamen i Inspera.

Her finner du en tidligere oppgave som er brukt på eksamen, samt fasit.

Sensorveiledning

Sensorveiledning fra og med høsten 2019 er publisert her

Sensorveiledningen for eksamen til og med våren 2019 er publisert her.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk, og du skal besvare eksamenen på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fra våren 2022 vil emnet bruke karakterskala A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Annet

Norskkurs med inntil 40 studiepoeng kan, for internasjonale studenter, brukes i en grad ved UiO.

Fakta om emnet

Studiepoeng
15
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk