NORINT2112 – Tekstkompetanse i et fremmedspråksperspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet rommer stoff om tekstbinding, tekststruktur, fagspråk og sjanger/teksttype. Spesielt drøftes språklige og tekstlige kjennetegn ved akademisk tekst. Også skjønnlitteratur behandles i et slikt perspektiv.

Emnet gir kunnskap om skriveutvikling og tekstforståelse hos studenter som studerer på andrespråket norsk. Videre utvikling av studentenes egne språk- og tekstferdigheter er sentralt.

Temaene vil ha en viss språkpedagogisk vinkling.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal studentene kunne

  • beskrive språklige og tekstlige kjennetegn ved ulike typer tekst, spesielt i akademiske sjangre
  • kunne redegjøre for særskilte språk- og sjangerrelaterte utfordringer for andrespråksstudenter ved lesing av skjønnlitterær tekst
  • anvende sin tekstkompetanse i egen akademiske framstilling, muntlig og skriftlig

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

5-20 studenter.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Undervisning

Semesteret går over 19 uker hvorav 14 uker er seminarundervisning med 3 timer per uke. Undervisningen legges i tre bolker à 4 til 6 uker. Mellom bolkene er det avsatt tid til selvstudium og arbeid med en kvalifiseringsoppgave.

På dette emnet er det obligatorisk oppmøte, minst 75 prosent for å bli godkjent for eksamen. Det er også en obligatorisk kvalifiseringsoppgave. Kvalifiseringsoppgaven vurderes og kommenteres av faglærer. Oppgaven skal være på 3–4 sider.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en skriftlig skoleeksamen på 4 timer.

Før studenten kan gå opp til eksamen, må de obligatoriske aktivitetene være godkjent.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir tilbudt.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Du har mulighet til å bruke Bokmålsordboka og Nynorskordboka som ligger på nettet (ordbok.uib.no)

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk, og du skal besvare eksamenen på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk