NORINT2115 – Dialektar, nynorsk og språkhistorie i eit framandspråksperspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir ei innføring i norske dialektar, norsk språkhistorie og nynorsk. Dette er eit ferdigheits- og kunnskapsemne for internasjonale studentar og skal gi studentane grunnlag for sjølv å undervise om det norske språklandskapet.

Vidare skal dei kunne tileigne seg fagstoff med relevant innhald på nynorsk og kunne bruke nynorsk i eigen skriftleg produksjon.

Kva lærer du?

Studentane skal ved fullført emne ha kunnskap om hovudpunkt i dialektologien og dei skal kjenne til og kunne beskrive geografisk inndeling og målmerker for norske dialektar. Dei skal arbeide praktisk med målprøvar og kunne skilje mellom dei fire hovudgruppene som norske dialektar er delt inn i, og kunne kjenne att dialektar frå desse hovudgruppene.

Dei internasjonale studentane skal ha god innsikt i norsk talemål og talemålsvariasjon.

Studentane skal vidare kjenne til hovudtrekk i norsk språkhistorie frå Ivar Aasen si tid og fram til vår tid. Dei skal ha kunnskap om nynorsken sin plass i Noreg i dag, og kunne lese og forstå nynorske tekstar i ulike sjangrar frå fagartiklar til blogg og aviser.

Studentane skal lære om særdrag i nynorsk grammatikk og nynorsk ordtilfang, sjå dette i høve til eige norsk talemål og kunne skrive tekstar på nynorsk.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskapar

Obligatoriske forkunnskapar

Ingen obligatoriske forkunnskapar utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskapar

Error: java.lang.NullPointerException eller tilsvarende med karakter C eller bedre, både muntlig og skriftlig.

Undervisning

Tre timar seminarundervisning i veka i 14 veker. Praktiske skriftlege øvingar er ein obligatorisk del av emnet. Ei munnleg kvalifiseringsoppgåve skal vere godkjent av faglærar før studenten kan gå opp til eksamen. Kvalifiseringsoppgåva skal gjennomførast i grupper. Det er óg obligatorisk oppmøteplikt på minst 75 prosent for å vera godkjent for eksamen.

Godkjende obligatorisk aktivitetar er gyldige dei to neste gongene emnet vert tilbydd.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikkje krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikkje har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Heimeeksamen på omlag 4-5 sider.

Sensorrettleiing

Sensorrettleiing vår 2019

Innlevering i Inspera

Du leverer ditt eksamenssvar i eksamenssystemet Inspera. Les om korleis du skal levere.

Kjeldebruk og referansar

Ved oppgåveskriving må du gjere deg kjend med reglane for kjeldebruk og referansar. Ved brot på reglane kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgåva vert gjeven på nynorsk, og du skal svare på eksamenen på nynorsk.

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Grunngjeving og klage

Tilgang til ny eller utsett eksamen

Trekk frå eksamen

Ei semesteroppgåve eller tilsvarande som er bestått, kan ikkje leverast på nytt i omarbeidd form.

Dersom du trekkjer deg frå eksamen etter fristen bruker du eit eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadsskjema, krav og frist for tilrettelagd eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpande evaluering av emnet, og med jamne mellomrom ber vi studentane delta i ei meir omfattande evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Anna

Inngår i emnegruppe 40-gruppe – Norsk for internasjonale studenter (40NORINT)

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Kvar vår

Eksamen

Kvar vår

Undervisningsspråk

Norsk