Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring både i tekstteori og i praktisk tekstanalyse i et kommunikasjonsperspektiv.

Kommunikasjon forstås best som samhandling gjennom tekster, og her finner vi nyttige verktøy i moderne samtaleanalyse og kontekstteori.

Enhver kommunikasjon har også en struktur, og her har tekstvitenskapen og sakprosaforskningen mange redskaper å by på.

All kommunikasjon har dessuten elementer av overbevisning i seg. For å forstå tekst som overbevisning har vi mye å lære av både eldre og nyere retorikere.

Tekstbegrepet dette emnet legger til grunn omfatter, på samme måte som i skolens læreplan, både muntlige og skriftlige tekster, og det legges vekt på at tekster er satt sammen av mange slags uttrykk – at de er multimodale.

Tekstene på kurset vil bli hentet fra forskjellige tekstkulturer i samfunnet, slik som litteratur, skole, politikk, arbeidsliv og medier.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • bruke teorier og begreper fra retorikk, tekstlingvistikk og diskursanalyse til å analysere tekster i ulike sjangrer og medier
  • gjøre rede for oppbygningen av samtaler og av muntlige, skriftlige og sammensatte tekster
  • beskrive forholdet mellom tekst og kontekst
  • kjenne sentrale begreper i semiotikk og pragmatikk
  • gjøre rede for funksjonell og litterær sakprosa

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

To timer forelesning i uka i 15 uker, inkludert leseuker, til sammen 28 timers undervisning.

To timer gruppeundervisning annenhver uke i samme periode.

Det er en muntlig kvalifiseringsoppgave, som gjennomføres i seminargruppene, som må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en 4 timers skoleeksamen.

Grunnet hensyn til Covid-19 blir eksamen i emnet gitt som en 4 timers digital hjemmeeksamen høsten 2020 og våren 2021. 

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport vår 2013
Periodisk emnerapport vår 2011

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Samme semester som undervisningen gis

Undervisningsspråk

Norsk

(begge målformer)