RETKOM4101 – Vitenskapsteoretisk studium innen retorikk og språklig kommunikasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vitenskapsfilosofi er det systematiske filosofiske studiet av fellestrekk og særegenheter ved de ulike vitenskaper. Målet er å klargjøre påstander, analysere forklaringer, og analysere forhold mellom forklaringer, begrep og klasser. Samtidig har vitenskapsfilosofi en normativ tilnærming til vitenskap. Den spør f.eks.: «Hvordan er en god forklaring?», «Hva er pålitelig forskningsviten?», «Hvordan er en forklaring som ikke inneholder indre konflikter?». Vitenskap er likevel ikke et enhetlig felt, og dette emnet fokuserer særlig på særegenheter ved humaniora.

I tillegg til en innledning til vitenskapsfilosofiske spørsmål ved humaniora, behandler emnet utgangspunkter av ulike tilnærminger til språklig kommunikasjon. Målet er å forstå antakelser som ligger bak disse tilnærminger, og å forstå forhold mellom ulike tilnærminger. Tilnærminger som vil behandles er etnometodologiske samtaleanalyse, dialogisme, diskursanalyse og retorikk.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studenten ha fått et vitenskapsteoretisk grunnlag for arbeidet med masteroppgaven og kunne:

  • analysere teoretiske aksiomer av ulike tilnærminger og teorier
  • drøfte likheter og forskjeller mellom ulike tilnærminger
  • begrunne valg av metoder og teorier i forhold til forskningsobjekt
  • granske vitenskapelige forklaringer og resultater på en kritisk måte
  • forstå utgangspunktet for ulike tilnærminger til språklig kommunikasjon
  • lese selvstendig og kontekstualisere klassisk vitenskapelig litteratur

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Det gis 28 timer seminarundervisning i løpet av semesteret. For å gå opp til eksamen må studenten ha fått godkjent en muntlig kvalifiseringsoppgave.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Eksamen

Eksamen er en hjemmeeksamen med tre dagers innleveringsfrist.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Følg med på semestersiden (Timeplan, pensum og eksamensdato) for mer informasjon.
 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport høsten 2013
Periodisk emnerapport høsten 2011
Periodisk emnerapport høsten 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk og Engelsk