RETKOM4110 – Metoder i tekst- og kommunikasjonsforskning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar opp grunnleggende metodologiske spørsmål knyttet til forskning om retorikk, tekst og kommunikasjon.

Det tar opp prinsipper for datainnsamling, problemformulering og analyse og diskuterer muligheter og begrensninger ved ulike forskningsdesign.

Det presenterer metoder fra ulike fagfelt som er relevante for ulike typer problemstillinger og datamateriale, slik som tekstanalyse, bildeanalyse, samtaleanalyse, intervju og etnografisk observasjon.

Hva lærer du?

Etter fullført emne har studentene kunnskap om sentrale metodologiske problemstillinger i forskning om retorikk, tekst og kommunikasjon.

Videre har de ferdigheter i å velge og begrunne metode for et konkret forskningsprosjekt, nemlig deres egen planlagte masteroppgave.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Maksimum 24 studenter.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot RETKOM4192 – Retorisk avhandlingsseminar (nedlagt)

Undervisning

24 timer seminarundervisning samt veiledning. Det er en obligatorisk kvalifiseringsoppgave som er å levere et utkast til en del av prosjektbeskrivelsen.

Emnet forutsetter aktiv deltakelse av studentene i å gi tilbakemelding på hverandres tekster.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave: Prosjektbeskrivelse for masteroppgave.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport vår 2010
Periodisk emnerapport høst 2012

Annet

Masterstudenter på studieretningen i retorikk og kommunikasjon kan søke fritak fra dette emnet dersom de kan dokumentere utvekslingsopphold i utlandet i 2. semester av studieløpet sitt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk