RETKOM4123 – Ideer, diskurser og makt: Kritiske perspektiver på tekst og samfunn

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en innføring i kritiske perspektiver med forankring innen samfunnsvitenskap og humaniora. Felles for perspektivene vi tar opp er at de søker å avdekke hvordan ideer, ideologier og verdensanskuelser virker i politikken. Idéstrukturer er også maktstrukturer, som ofte tilgodeser enkelte grupper i samfunnet på bekostning av andre. Ideer setter også rammene for hva som blir satt på den politiske agendaen og for hvor grensene for det politisk mulige blir trukket.

Det er varierende grad av refleksjon rundt eget idégrunnlag både blant de som praktiserer politikk og de som leverer kunnskapspremissene for politikk. Ideenes makt er sterkest når de er implisitte og selvsagte betingelser for politisk og akademisk praksis. Kritisk analyse forsøker å bryte med denne selvsagtheten ved å belyse disse ideene som forestillinger med et utspring og en historie. Ofte gjøres dette gjennom å løfte frem alternative perspektiver knyttet til undertrykte posisjoner og grupper i samfunnet.

Hva lærer du?

Kunnskaper
Du kan

 • redegjøre for sentrale teorier, begreper og analysestrategier innenfor kritiske tradisjoner, herunder diskursanalyse.
 • forstå hvordan samfunnskritikk kan være både faglig og politisk, og identifisere implisitte og eksplisitte verdigrunnlag slike bidrag springer ut fra.
 • vurdere hvordan kritisk analyse kan legitimere så vel som utfordre rådende politikk.

 

Ferdigheter
Du kan

 • analysere hvilken betydning ideer – og tekstene de formidles gjennom – har for meningsdannelse og maktforhold.
 • kartlegge ideers tilstedeværelse og betydning i det politiske liv, med særlig fokus på politikkens tekster og med forankring i kritiske tradisjoner.
 • bruke diskursanalytiske modeller til teoretisk og analytisk arbeid med ytringer og tekster.
 • presentere og drøfte kritiske perspektiver muntlig og skriftlig.

Generell kompetanse

Du kan

 • føre faglige resonnementer om forholdet mellom språk, makt og politikk.
 • reflektere selvkritisk omkring dine verdier og hvordan de former måten du betrakter politikk og samfunnsspørsmål på.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Emnet undervises gjennom 10 fellesforelesninger samt 4 fordypningsseminarer om utvalgte tema.

Emnet har obligatorisk kvalifiseringsoppgave; studenten skal skrive, presentere og få godkjent en skriftlig skisse til semesteroppgaven (omfang 600-1000 ord). For å kunne fremstilles til eksamen, må kvalifiseringsoppgaven være godkjent av faglærer.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgaven har et omfang på maks 15 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Den skrives over en selvvalgt problemstilling med forankring i pensumlitteraturen. Format og tema kan innrettes på følgende måter:

 1. teoretisk analyse av forholdet mellom ideer, makt og vitenskap.
 2. kritisk idé- eller diskursanalyse av selvvalgt tekstmateriale med politisk relevans.
 3. selvstendig samfunnskritisk – og selvkritisk – analyse, fortrinnsvis med utgangspunkt i et eller flere av perspektivene som behandles i emnet.

Tema og problemstilling skal være forhåndsgodkjent av emneansvarlig.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Gis første gang våren 2021

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk