Dette emnet er nedlagt

ENG1102 – Oversettelse og praktiske øvelser, innføring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet blir nedlagt, i forbindelse med at fonetikkemnet det har blitt gitt sammen med utvides til 10 sp. For studenter med gyldig obligatorisk undervisningsaktivitet blir det mulig å ta eksamen høsten 2010. De studentene dette gjelder må ta kontakt med studiekonsulenten, t.e.johnsen@ilos.uio.no. Dette emnet blir undervist for aller siste gang våren 2010. Det vil bli mulig å ta eksamen for siste gang høst 2010.

Kurset gir en innføring i oversettelse av tekster fra norsk til engelsk. Det vil bli fokusert på ulike språkdimensjoner, for eksempel ordvalg, kollokasjoner, grammatisk struktur, idiomatikk, stilnivå, som ikke bare må være korrekt uttrykt på målspråket (engelsk), men også mest mulig tilsvare de norske for at en oversettelse til engelsk kan sies å gjengi det totale innholdet i en norsk tekst.

Hva lærer du?

Kurset har som mål å oppøve studentenes ferdighet i engelsk, bevisstgjøre dem om viktige forskjeller mellom norsk og engelsk språkbruk, presentere og diskutere sentrale oversettelsesproblemer, og hjelpe studentene til å bli bedre oversettere.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Emner med obligatorisk undervisning forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter generell studiekompetanse. Det kreves undervisningsopptak til emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig. Kurset forutsetter også svært gode norskkunnskaper. Undervisningen er lagt opp med tanke på studenter med (tilnærmet) morsmålskompetanse i norsk, men kurset kan også tas av studenter med andre språk som morsmål.

Undervisning

Undervisningen går over hele semesteret med to timers seminargrupper hver uke.
Studentene skal gjøre praktiske øvelser regelmessig. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Det er obligatorisk oppmøte i undervisningen (80% fremmøte)
Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal levere tre oppgaver som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen (se nedenfor).

Eksamen

3 skriftlige oppgaver innleveres innen fastsatte frister i løpet av kurset, og må være godkjent av faglærer senest 2 uker før eksamen. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.
Vurderingen baseres på en avsluttende 3 timers skriftlig skoleeksamen.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en obligatorisk erklæring vedr. fusk.

Tidligere eksamensoppgaver: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/ENG1102/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Eksamensspråk

Engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Vår 2010

Emnet er avlyst høsten 2009, og vil bli tilbudt for siste gang våren 2010.

Eksamen

Vår 2010

Høst 2009

Eksamensdato våren 2010 er 28.05. Denne eksamenen er kun for studenter med gyldige obligatoriske undervisningsaktiviteter.

Undervisningsspråk

Engelsk