EUS3930 – Arbeidspraksis: Europeiske språk, estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en heltidspraksis på ett semester som gir deg praktisk erfaring fra arbeidslivet og trening i å bruke kunnskapen og ferdighetene du har fått i løpet av bachelorgraden. Du skaffer selv en praksisplass hos en organisasjon, institusjon eller bedrift, og som praktikant deltar du i det daglige arbeidet på arbeidsplassen. Praksisperioden går over 19-21 uker. Dette utgjør 760-840 arbeidstimer.

Praksis kan foregå på ulike måter. Det kan for eksempel inngå i et utvekslingsopphold eller kombineres med studiet ditt ved UiO. Du kan søke på utlyste praktikantplasser innen kommunikasjon/forlag/media, undervisning, offentlig forvaltning, kulturlivet, næringslivet, frivillige organisasjoner eller andre relevante bransjer. Hvis du ønsker praksis under utveksling, hjelper instituttet deg med å finne ut om avtalen du ønsker å reise på, tilbyr praksis. Praksisplassen må godkjennes av instituttet. Det er krav om at arbeidet er ulønnet, med mindre praksisplassen er utlyst som stipend.

Det er mulig å benytte seg av tilbudet til Academic Internship Concil (AIC) når du skal finne praksisplass. En praksis i EUS3930 tilsvarer en internship av 12 ukers varighet (semester).

Detaljert informasjon om retter og plikter i praksisoppholdet finner du i kontrakten mellom UiO, arbeidsgiver og student som inngås før du kan begynne i praksis. Dersom du har behov for engelsk versjon av kontrakten, kontakter du studiekonsulenten for emnet.

Hva lærer du?

Et praksisopphold forbereder deg på yrkeslivet og arbeidsgiveres forventninger. Du får erfaring med å kontakte arbeidsgivere og bli kjent med en ny arbeidsplass, du lærer å kommunisere med kolleger og ledelse i en arbeidsprosess og gjennomføre arbeid til gitte frister. Du får også trening i hvordan du skal se din egen rolle i en større organisasjon og hvordan du bør presentere deg selv. Et praksisopphold vil gi deg øvelse i å bruke kunnskap og ferdigheter fra universitetsutdanningen i praktiske problemstillinger i arbeidslivet og du får erfaring med å forberede og gjennomføre muntlige og skriftlige presentasjoner for kolleger og arbeidsgiver. Du får øvelse i å skrive en semesteroppgave i arbeidsplassens rapporteringstradisjon om et tema relatert til praksisarbeidet. Du lærer å bruke kunnskaper og ferdigheter du har tilegnet deg i ditt studieprogram på en problemstilling i arbeidslivet. Dette innebærer blant annet øvelse i å avgrense og formulere en problemstilling som er relevant for arbeidsgiver, finne frem til kilder og bygge opp en god argumentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt bachelorstudenter på et av ILOS' programmer og bør tas i siste eller nest siste semester av bachelorgraden Ta kontakt med studiekonsulenten din for spørsmål om hvordan du kan bruke dette emnet i graden din. 

Når du søker opptak til emnet, må søknaden inneholde disse dokumentene:

  • Kort motivasjonsbrev der du forklarer hvorfor du ønsker å jobbe for denne oppdragsgiveren, hvorfor jobben er relevant for ditt studie og eventuelt hvilke arbeidsoppgaver du får. Dersom du søker opptak til praksisemnet som en del av et utvekslingsopphold, skal du opplyse om dette.
  • Kopi av utlysningen du har søkt på
  • Bekreftelse fra oppdragsgiver på at du har fått praksisplass

Dokumentene leveres til studiekonsulent for praksisemner innen 1. desember for praksis i vårsemesteret og innen 1. juni for høstsemesteret. I tillegg søker du plass på emnet i Studentweb innen de vanlige fristene for emnepåmelding.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

  • Du må ha opptak på et av ILOS' bachelorprogrammer
  • Du må ha avlagt minimum 60 sp i graden din før praksisperioden begynner, og det er krav om karakteren C i snitt.

Undervisning

Det er ingen ordinær undervisning i emnet.

Når du har fått opptak til emnet, tar du selv kontakt med studiekonsulenten for praksisemner og får tildelt veileder. Du er selv ansvarlig for å kontakte veileder på et tidlig tidspunkt for å avtale tema for semesteroppgaven, og gjennomsnittlig 12-18 timer av den ukentlige arbeidstiden settes av til arbeidet med denne. Dersom du har praksis gjennom AIC, skal arbeid med semesteroppgaven finnes sted utenfor arbeidstid.

Det er krav til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen: Ved praksisperiodens slutt fyller arbeidsgiver og student ut et praksiskort som bekrefter at praksis er gjennomført både i riktig omfang og innhold. Praksiskortet må godkjennes av instituttet før eksamen. For studenter som har et praksisopphold gjennom ERASMUS, vil Learning Agreement Student Mobility for Traineeships erstatte praksiskortet.

Eksamen

En individuell semesteroppgave på 15-20 sider (à 2300 tegn uten mellomrom) om arbeidet i virksomheten og erfaringer fra praksisperioden skal leveres ved slutten av semesteret. Du vil få noe veiledning til oppgaven underveis. Veileder tildeles i starten av praksisperioden.

For nærmere informasjon om valg av tema og utformingen av semesteroppgaven, se sensorveiledningen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Norsk, engelsk eller arbeidsspråket hos arbeidsgiver. Arbeidsspråket må i slike tilfeller være et språk ILOS gir undervisning i.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det er ikke adgang til å levere semesteroppgaven i et annet semester praksisoppholdet.

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Praksis uten ordinær undervisning