FRA4119 – Syntaktisk variasjon i fransk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en teoretisk innføring i syntaktisk variasjon med vekt på geografisk og/eller sosial variasjon. Temaene som behandles kan hentes både fra talespråk og skriftspråk.  Eksempler er pronomen, inversjon, negasjon, relativsetninger, spørresetninger, sideordning og underordning. Emnet vil illustrere hvordan konteksten styrer valg av stilnivåer og språklige varianter.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført emnet, kan du:

  • Sette syntaktisk variasjon inn i en teoretisk vitenskapelig kontekst
  • Definere språklige varianter i forhold til en etablert norm
  • Analysere lingvistiske data i lys av nyere teorier for syntaktisk variasjon
  • Aktivt skille mellom syntaktiske varianter i språkproduksjon   

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Undervisningen gis som 1 time forelesning og 1 time seminar i 14 uker, totalt 28 timer.

Det er to obligatoriske oppgaver for å kunne ta eksamen; en skriftlig og en muntlig presentasjon. Begge må bestås. 

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Tre dagers skriftlig hjemmeeksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du får begrunnelse for karakteren din i Inspera.

Klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2020

Emnet tilbys uregelmessig

Eksamen

Vår 2020

Emnet tilbys uregelmessig

Undervisningsspråk

Fransk