FRA4193 – Masteroppgave i fransk, lektorprogrammet

Kort om emnet

Oppgaven er et selvstendig arbeid over et emne valgt i samråd med faglærer. Emnet kan knyttes til generelle problemstillinger innen fransk språk, kultur og litteratur og / eller læring og undervisning i fransk som fremmedspråk og forhold som gjelder fransk i skolen. Om franskspråklige tekster er en del av grunnlaget for oppgaven, skal disse studeres i sin opprinnelige språkform. Oppgaven skrives på fransk og har et omfang på 40–50 sider (en normalside er på ca. 2300 tegn).

Se informasjon om masterstudiet og masteroppgaven.

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med masteroppgaven har du:

  • oppøvd evnen til kritisk og analytisk tenkning.
  • fått innsikt i teori og forsknings-metoder.
  • utført en forskningsbasert fordypning som dyktiggjør deg for arbeid i skolen.
  • fått dyp innsikt i fransk språk og blitt trygg i bruken av språket.
  • styrket din analytiske evne og ferdighet i å trekke ut relevante opplysninger fra en omfattende kunnskapsmengde.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet forutsetter opptak til masterspesialisering i fransk på Lektorprogrammet, eller på Lektor- og adjunktprogrammet (tar ikke opp nye studenter).

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter meget gode franskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

Undervisning

Individuell veiledning. Merk at det å motta veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet og at veiledningsavtalen må være godkjent før masteroppgaven kan leveres.

Veiledningsavtalen fylles ut i ett eksemplar og leveres til studiekonsulenten for fransk.

Etiske retningslinjer for veiledere ved UiO.

Eksamen

Innlevering

Oppgaven leveres til en fastsatt frist i semesteret (ordinær innleveringsfrist er 1. juni). Det er obligatorisk å levere masteroppgaven i Studentweb. Les mer om innlevering av masteroppgaven

Vurdering

Oppgaven blir vurdert av en eksamenskommisjon med én intern og én ekstern sensor og bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Karakterbeskrivelse for masteroppgaver ved ILOS.

Sensurveiledning (med informasjon om hva som vektlegges i karakterfastsettingen).

Forsinkelse

Lektorstudenter som er forsinket i studieløpet må søke om et ekstra semester for å få plass på masteroppgaveemnet og for å kunne benytte veiledningstid som gjenstår. Du kan søke om et ekstra semester ved å fylle ut følgende nettskjema.

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det blir gitt skriftlig begrunnelse på karakteren og denne sendes studenten når sensur er falt. Karakteren publiseres på Studentweb senest åtte uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

 

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Eksamen

Vår og høst

Innen 15. september eller 15. desember i høstsemesteret, og 15. februar eller 1. juni i vårsemesteret.

Undervisningsspråk

Oppgaven skrives på fransk