FRA4003 – Å skrive masteroppgave i fransk - metode og teori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg masteroppgaven som vitenskapelig sjanger, med fokus på masteroppgaveskriving, samt forståelse og bruk av teori og metode innen valgt disiplin (språk, litteratur, eller områdekunnskap). Emnet er obligatorisk for alle masterstudenter i fransk og består av en fellesdel og en disiplindel der undervisningen gis i mindre grupper.

Emnet er delt inn i tre hovedkomponenter:   

  • vitenskapelige arbeids- og skrivemåter knyttet til masteroppgaven (felles)
  • forholdet til teori og metode (disiplin)
  • forskningsetiske utfordringer (felles)

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, har du:
•    tilegnet deg avanserte metodiske og teoretiske kunnskaper innenfor ditt fagfelt og kan ta disse i bruk
•    lært å skrive prosjektskisse og å utforme en klar problemstilling med spesifikke delmål
•    fått kunnskap om hvordan et større vitenskapelig arbeid som masteroppgaven planlegges og gjennomføres
•    fått innsikt i hvordan man strukturerer en lengre akademisk oppgave
•    fått øvelse i å skrive akademisk fransk
•    fått kunnskap om søkeverktøy for å finne relevant sekundærlitteratur
•    lært å sette opp en korrekt bibliografi, å bruke fotnoteapparatet i større akademiske arbeider og beherske korrekt sitatpraksis
•    fått forståelse for de forskningsetiske retningslinjer som ligger i kravene til eterprøvbarhet og redelighet
•    fått øvelse i å presentere eget prosjekt på fransk og å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet til medstudenter på fransk

Opptak og adgangsregulering

Emnet krever opptak til masterstudiet i fransk

Undervisning

Det er totalt 20 undervisningstimer på emnet, og i begynnelsen og slutten av semesteret er undervisningen felles for alle. I midten av semesteret foregår undervisningen i mindre grupper, der studentene er delt inn etter valgt disiplin for masteroppgaven.

Det er krav om obligatorisk aktivitet i undervisningen. Studenten skal:

  • levere et utkast til prosjektskissen i løpet av semesteret
  • levere en oppgave i teori og metode
  • legge frem eget utkast til masterprosjekt muntlig
  • gi muntlig tilbakemelding på et prosjektutkast fra en medstudent.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en mappe som skal inneholde prosjektskissen (maksimalt 3 sider bibliografi ikke medregnet), samt oppgaven i teori og metode på (ca. 5 sider). Mappen leveres i Inspera innen en bestemt frist.  

Sensorveiledninger

Eksamensspråk

Eksamensspråk er fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

For at kandidaten skal kunne få karakteren "bestått", må prestasjonen være akseptabel hva angår både innhold og språkføring, og må tilfredsstille kravene til prosjektskissen slik de står spesifisert i «Mal til prosjektskisse, masteroppgave i fransk» (kommer).

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Fransk