ITA4104 – Moderne italiensk språk 3

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Moderne italiensk språk 3 omhandler morfosyntaktisk- og semantisk analyse på fordypningsnivå, og har både praktiske og teoretiske mål. Temaene vil ta for seg verb- og nomenkonstruksjoner samt deres semantiske og morforsyntaktiske egenskaper, og vil bli analysert i et kontrastivt perspektiv. Den kontrastive analysen vil undersøke enten språktilegnelse eller utfordringer med oversettelse. Disse alternerer fra semester til semester.

Emnet er et selvstudium med veiledning. Når du har fått opptak til emnet, kontakter du selv faglærer. Dette bør du gjøre tidlig i semesteret. Hvis du er usikker på hvem dette er, kontakter du studiekonsulenten først.

Hva lærer du?

Studenten skal bevisstgjøres lingvistiske prosesser samtidig som den praktiske språkbeherskelsen befestes og ytterligere utvikles fra bachelornivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til master i italiensk, eller et annet relevant masterprogram.

Undervisning

Det gis ikke regulær undervisning. Du leser selvstendig og får veiledning av faglærer.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må møte på tre veiledninger med faglærer i løpet av semesteret.

Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamen skal besvares på italiensk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2019

Emnet er et leseemne og gis etter behov og avhengig av kapasitet. Ta kontakt med studiekonsulenten

Eksamen

Vår 2019

Undervisningsspråk

Italiensk