Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over russisk grammatikk, samt øvelse i oversettelse fra norsk til russisk.

Hva lærer du?

Hovedvekten legges på morfologi og syntaks. Følgende emner blir behandlet:
1. Substantiv: deklinasjonene, bøyning av regelmessige og uregelmessige substantiv.
2. Adjektiv: syntaktiske funksjoner, kortform/langform,
j-stammer, possessive adjektiv, gradbøyning.
3. Kasusbruk.
4. Verb: presens, preteritum, futurum, imperativ, konjunktiv, partisipper, gerundier, aspekt, bevegelsesverb.
5. Predikative ord.
6. Tallord.
7. Adverb og pronomen.
8. Ordstilling.
Studentene skal kunne oversette tekster fra norsk til russisk. I emnet legges det vekt på så vel praktiske ferdigheter som teoretisk forståelse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i RUS1110 – Grunnkurs i russisk (nedlagt).

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot RUS1120S – Grammatikk og oversettelse I (i St. Petersburg) (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning i grammatikk og 2 timer seminar i oversettelse (2 dobbelttimer i uken) i 14 uker.
Det gjøres oppmerksom på at emnet forutsetter betydelig grad av selvstudium. Obligatorisk fremmøte (70%).

Det er krav om obligatorisk aktivitet: kvalifiseringsoppgaver og minst 3 oversettelser som må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er en skriftlig eksamen på 4 timer. Obligatorisk aktivitet må være godkjent.
Eksamen består av to deler: grammatikk og oversettelse fra norsk til russisk. Grammatikkdelen kan bestå av både teoretiske og praktiske oppgaver, samt oversettelse fra russisk til norsk. Grammatiske forklaringer skal skrives på norsk.

Både grammatikkdelen og oversettelsesdelen må være bestått for å få bestått skoleeksamen. Ved vurderingen teller grammatikkdelen og oversettelsesdelen likt.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/RUS1120/Eksamensoppgaver/generell-m-tabell.xml

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk/russisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter skoleeksamen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet er obligatorisk i Språk- og EAS-programmer med studieretning russisk språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet er nedlagt og erstattes av ett nytt emne RUS1101.

Eksamen

Siste gang vår 2009.

Undervisningsspråk

Norsk