Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et tilbud til studenter som vil bygge ut sine tyskkunnskaper med sikte på å oversette sakprosa mellom tysk og norsk. Hovedvekten ligger på oversettelse fra tysk til norsk. Emnet omfatter 1) studier av sammenlignbare tyske og norske tekster, både parallelltekster, dvs. innbyrdes uavhengige tekster innenfor samme sjanger og med samme tema, og oversatte tekster sammenholdt med originaltekstene, 2) oversettelsestrening, og 3) formidling av typiske tyske strukturer og uttrykksmåter og norske ekvivalenter.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, har du:

  • utdypet ditt kjennskap til særtrekk i tysk på ulike nivåer og til spesifikt tyske uttrykksmåter i forhold til norsk.
  • opparbeidet solide ferdigheter i oversettelse av tyske sakprosatekster til norsk og viderekomne ferdigheter i oversettelse av norske sakprosatekster til tysk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen består av 3 timer seminar i uken i 12 uker og krever aktiv deltagelse. Gruppeveiledning og IKT-basert arbeid kommer i tillegg. Det er lagt inn en to ukers undervisningsfri periode for arbeid med oppgaveskriving.

For å kvalifisere til eksamen, må du:

  • møte til undervisningen minst 9 av 12 ganger
  • levere to skriftlige oppgaver.
  • avlegge en  klasseromsprøve.

Oppgaver og klasseromsprøve må være godkjent av faglærer før fremstilling til eksamen. Les mer om retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en 3 dagers hjemmeeksamen. Oppgaven publiseres i Fronter på eksamensdagen kl. 9.00. Oppgaven skal leveres i Fronter kl 14.00 på innleveringsdagen.

Tidligere eksamensoppgaver finner du her

For å ta eksamen i dette emnet må du ha godkjent obligatorisk aktivitet. Se mer om dette under undervisning.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Hovedsakelig tysk