Dette emnet er nedlagt

TYSK2501 – Tysk kulturkunnskap: Oppgaveemne: Gjennombrudd til den moderne tid – kultur og samfunn rundt 1900

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil belyse kulturelle uttrykksformer, som for eksempel musikk, maleri og arkitektur, på bakgrunn av politikk og samfunnsutvikling i det tyskspråklige området i perioden fra 1871 til 1918.

Hva lærer du?

Etter endt studium skal studentene ha gode kunnskaper om tysk politikk, samfunn og kultur i perioden fra 1871 til 1918. De skal ha et reflektert forhold til stoffet, og kunne gi skriftlige framstillinger på tysk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter har ikke anledning til å melde seg på emnet.

Overlappende emner

Emnet overlapper med TYSK301.

Undervisning

Undervisningen omfatter forelesninger og seminarer (normalt 3 uketimer i 12 uker).

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Det forventes at studentene deltar aktivt i undervisningen, og det er 75% oppmøteplikt. Det forutsettes aktiv deltakelse også i den delen av undervisningen som organiseres gjennom den nettbaserte læringsplattformen Classfronter. Studentene skal holde et muntlig innlegg i undervisningen, som må være godkjent for at kurset skal være bestått.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave på ca. 10 sider. Vurderingen gjøres på grunnlag av semesteroppgaven. I vurderingen legges det vekt på studentenes kunnskaps- og refleksjonsnivå samt deres språklige ferdighet.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet gikk siste gang våren 2007. Emnet er erstattet av TYSK3501 – Tyskland-studier, oppgaveemne (nedlagt).

Undervisningsspråk

Tysk