JOUR4900 – Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du er hospitant et semester ved en norsk ambassade eller konsulat, hvor du vil få internasjonal mediefaglig erfaring.

Oppdragsgiver skal godkjennes av studieprogrammet og kontakt med ambassade/konsulat formidles kun gjennom studieprogrammet. Vær oppmerksom på at du kun kan ta dette emnet dersom det i gjeldende semester finnes en relevant arbeidsplass som kan ta imot studenter. Arbeidsplassen vil kunne foreta egen intervju- og godkjenningsprosedyre.

Les studentenes erfaringer:

Todelt semester

Semesteret er delt mellom arbeid for oppdragsgiver og akademisk arbeid, og er et svært arbeidskrevende emne som stiller store krav til akademisk modenhet. Det vil bli tilrettelagt for varierte oppgaver som gir deg innsikt i arbeidet ved arbeidsplassen, og dette skal tilsvare omtrent 12-18 timer i uken. Resten av tiden skal du arbeide med kvalifiseringsoppgavene og semesteroppgaven. Dette arbeidet skal også tilsvare omtrent 12-18 timer i uken.

I semesteroppgaven skal du diskutere og anvende teori og, der det er relevant, egne empiriske undersøkelser for å besvare den valgte problemstillingen. Utarbeidelse av tema for oppgaven skjer i samarbeid mellom oppdragsgiver, student og veileder ved UiO. Instituttet tildeler deg en faglig veileder for oppgaveskrivingen. Veileder skal godkjenne endelig tema, og det anbefales på det sterkeste at tema bestemmes før utreise.

Prosjektsemesteret inngår som 2. eller 3. semester i en 2-årig mastergrad i medievitenskap eller journalistikk.

Hva lærer du?

Når emnet er ferdig, forventes studenten å kunne:

 • reflektere over hva som skal til for å arbeide godt i et team på en arbeidsplass i utlandet
 • planlegge, gjennomføre og rapportere et reelt prosjekt
 • anvende teori i en selvstendig vitenskapelig studie
 • gjøre rede for særtrekk ved medier, journalistikk, styreform og/eller populærkultur i landet eller organisasjonen han eller hun har jobbet i
 • gjøre rede for sin egen kompetanse og arbeidserfaring for potensielle arbeidsgivere
 • forklare hva arbeidet på arbeidsplassen består i og hvordan medievitenskapelig eller journalistisk kunnskap kan komme til nytte der

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Kun studenter som er tatt opp på Medievitenskap (master - to år) eller Journalistikk (master - to år) kan søke opptak.

Utreise er i 2. eller 3. semester. Opptaket begrenses av antall hospitantplasser. Det er oppdragsgiver som i siste instans avgjør hvem de ønsker å ta imot og dermed hvem som får opptak. Praksisplass ved ambassade/konsulat krever at man er norsk statsborger.

Se presentasjonen fra informasjonsmøtet 12. september 2017 (pdf)

I 2017 lyste vi ut praksisplass i Kunnskapsdepartementet (KD) i Avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk.

Se presentasjon om praksisplass i Kunnskadepartementet høsten 2017 (pdf)

Neste utlysning til KD gjelder for høstsemesteret 2018, med søknadsfrist i april 2018. OBS: på grunn av omstruktureringer i KD er det dessverre usikkert om det blir opprettet en hospitantstilling høsten 2018. Nærmere beskjed kommer.

Søknadsprosedyre

 • For utenriksstasjoner:
  • Fyll ut et eget søknadskjema, og lever det sammen med:
   • En personlig søknad på engelsk på ca. 1 maskinskrevet side. Du må skrive en søknad til hver stasjon du søker deg til.
   • CV på engelsk
   • Karakterutskrift på engelsk. (Bestilles via studentweb.)
   • -> kombineres til en pdf.fil per stasjon
  • Søknadsskjemaet sendes til studiekonsulent(at)media.uio.no sammen med en pdf.fil per stasjon du søker deg til.
 • For Kunnskapsdepartementet:
  • Skriv en personlig søknad på inntil 1 maskinskrevet side, og legg ved CV og karakterutskrift. Søknad og CV skal være på norsk.
  • Søknaden sendes som en pdf.fil til studieinfo@media.uio.no.

Søknadsfrist er 1. oktober (innen kl.12.00) for utreise i vårsemesteret, og 1. mars (innen kl.12.00) for høstsemesteret. (OBS KD har egen søknadsfrist.)

Studenter som får tilbud om praksisplass ved utenriksstasjoner/ambassader får svar direkte av arbeidsgiver.

Studenter som får tilbud om praksisplass må delta på et obligatorisk oppstartsmøte ved IMK. Oppstartsmøtet holder normalt i mai/desember.

Tips til en god søknad

 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter på program for medievitenskap må ved avreise ha avlagt og bestått eksamen i følgende emner:

 • MEVIT4000 – Masteroppgaveseminar for medievitenskap
 • MEVIT4800 – Methods in Media and Journalism Research, MEVIT4834 Textual Analysis in Media Studies eller annet godkjent metodeemne på masternivå
 • + bestått 10 studiepoeng på masternivå

Studenter på program for journalistikk må ved avreise ha avlagt og bestått eksamen i følgende emner:

 • JOUR4000 – Masteroppgaveseminar for journalistikk
 • JOUR4200 - Journalistikkforskning: Teoretiske perspektiver
 • MEVIT4800 – Methods in Media and Journalism Research, MEVIT4834 Textual Analysis in Media Studies eller annet godkjent metodeemne på masternivå

Undervisning

I løpet av semesteret skal studentene levere tre kvalifiseringsoppgaver. Kvalifiseringsoppgavene bedømmes som godkjent/ ikke godkjent og vil kun være gyldige i det aktuelle semesteret.

Den første kvalifiseringsoppgaven er en prosjektbeskrivelse på 2-3 sider. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en presis beskrivelse av temaet for oppgaven, videre skal det kort fremgå hva det teoretiske utgangspunktet er, og hvordan teorien skal brukes. Det bør formuleres tentative forskningsspørsmål og/eller hypoteser som skal besvares/testes. Det må også fremgå hvilket type datamateriale som skal brukes (intervjuer; innholdsanalyse; spørreskjema; etc.) og hvilket type utvalg som skal brukes.

Leveringsfrist: 1. februar på vårsemesteret/ 1. september på høstsemesteret.

I den andre kvalifiseringsoppgaven skal du presentere og diskutere teorien som skal anvendes i semesteroppgaven. Dette arbeidet skal være på 5-7 sider. I tillegg skal du presentere en selvvalgt pensumliste på 800 - 1000 sider.

Innleveringsfrist: 1. mars på vårsemesteret/ 1. oktober på høstsemesteret.

I den tredje kvalifiseringsoppgaven skal du skrive minst to blogginnlegg. Du finner informasjon på semestersiden.

Innleveringsfrist: 1. mai på vårsemesteret/ 1. november på høstsemesteret.

Veiledning

Det gis inntil 7,5 timer faglig veiledning på oppgaven. UiO, den enkelte student, og den eksterne oppdragsgiveren skal i felleskap bestemme hva som skal være tema for oppgaven. UiO har det faglige ansvaret for kvalitetssikring av forslag til emne og innhold i oppgaven, samt den faglige oppfølgingen underveis. Veileder tildeles av instituttet.

Det skal avsettes 12-18 timer per uke til oppgaveskriving.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Semesteroppgaven skal være på 20-25 sider.

Innleveringsfrist: 1. juni på våren/ 1. desember på høsten.

Kvalifiseringsoppgavene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen og er kun gyldige i et semester.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det er ikke mulig å få opptak på emnet mer enn en gang. Det er heller ikke mulig å ta ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering 2011

Periodisk evaluering 2012

Periodisk evaluering høsten 2014

Annet

 

Hvor har studenter vært tidligere?

IMK har bla. sendt studenter til disse norske utenriksstasjonene:

Se kart over hvor studenter har vært tidligere

Les bloggen til Internasjonalt prosjektsemester.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk