JOUR4900 – Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Dette er et internasjonalt praksisemne hvor du vil få internasjonal mediefaglig erfaring.

Oppdragsgiver kan være en norsk ambassade, et konsulat, en norsk bedrift med kontor i utlandet, en utenlandsk bedrift eller en frivillig organisasjon (NGO).

Arbeidsplassen gjennomfører egen intervju- og godkjenningsprosedyre.

Les studentenes erfaringer:

Les HF-fakultetets nettside om denne praksisordningen

Hospitant og student

Semesteret er likt fordelt mellom arbeid for oppdragsgiver og akademisk arbeid. Emnet er arbeidskrevende og stiller store krav til akademisk modenhet. Oppdragsgiver vil legge til rette for varierte oppgaver som gir deg innsikt i arbeidet ved arbeidsplassen. Resten av tiden skal du arbeide med de akdemiske oppgavene, i form av kvalifiseringsoppgaver og mappeeksamen.

Eksamen består av en arbeidsrapport og en selvvalgt semesteroppgave. I semesteroppgaven skal du velge en tematikk knyttet til din arbeidssituasjon, og en problemstilling som skal besvares med bruk av relevant teori og metode. Instituttet vil tildele en faglig veileder som vil følge deg igjennom semsteret. Veileder skal godkjenne endelig tema, og det anbefales på det sterkeste at tema bestemmes før utreise.

Prosjektsemesteret inngår som 2. eller 3. semester i en 2-årig mastergrad i medievitenskap/Political communication eller journalistikk.

Vær oppmerksom på at du kun kan ta dette emnet dersom det i gjeldende semester finnes en relevant arbeidsplass som kan ta imot studenter.

Hva lærer du?

Når emnet er ferdig, forventes studenten å kunne:

 • reflektere over hva som skal til for å arbeide godt i et team på en arbeidsplass i utlandet
 • planlegge, gjennomføre og rapportere et reelt prosjekt
 • anvende teori i en selvstendig vitenskapelig studie
 • gjøre rede for særtrekk ved medier, journalistikk, styreform og/eller populærkultur i landet eller organisasjonen han eller hun har jobbet i
 • gjøre rede for sin egen kompetanse og arbeidserfaring for potensielle arbeidsgivere
 • forklare hva arbeidet på arbeidsplassen består i og hvordan medievitenskapelig eller journalistisk kunnskap kan komme til nytte der

Opptak og adgangsregulering

Kun studenter som er tatt opp på masterprogrammene i medievitenskap (studieretningene Medievitenskap OG Political Communication: Nordic Perspectives) og journalistikk kan søke om opptak til dette emnet. Praksisplass ved en norsk utenriksstasjon krever i tillegg at man er norsk statsborger.

Anbefalt tidspunkt for utreise er tredje semester, men det er også mulig å reise i andre semester. Ved å ta dette emnet kan man velge å skrive en masteroppgave på 30 studiepoeng.

Opptaket begrenses av antall hospitantplasser. Det er oppdragsgiver som i siste instans avgjør hvem de ønsker å ta imot, og dermed hvem som får opptak. Merk at ved konkuranse vil karaktersnitt fra masteremner bli vektlagt.

Søknadsprosedyre

 • For utenriksstasjoner:
  • Fyll ut et eget søknadskjema, og lever det sammen med:
   • En personlig søknad på engelsk på ca. 1 maskinskrevet side. Du må skrive en søknad til hver stasjon du søker deg til.
   • CV på engelsk
   • Karakterutskrift på engelsk. (Bestilles via studentweb.)
   • -> kombineres til en pdf.fil per stasjon
  • Søknadsskjemaet sendes til studieinfo@media.uio.no sammen med en pdf.fil for hver stasjon du søker deg til.
  • Søknadsfrist er 1. oktober (innen kl.12.00) for utreise i vårsemesteret, og 1. mars (innen kl.12.00) for høstsemesteret. 
  • Studenter som får tilbud om praksisplass ved utenriksstasjoner/ambassader får svar direkte av arbeidsgiver.
 • For Kunnskapsdepartementet (hvis aktuelt blir det annonsert på forhånd hvilket semester):
  • Skriv en personlig søknad på inntil 1 maskinskrevet side, og legg ved CV og karakterutskrift. Søknad og CV skal være på norsk.
  • Søknaden sendes som en pdf.fil til studieinfo@media.uio.no.
  • Søknadsfrist blir annonsert til interesserte søkere.

NB: Det er kun gode søknader som blir videresendt fra fakultetet til utenriksstasjonen. Bruk derfor god tid på søknaden og oppsøk hjelp. Se disse tipsene for søknads- og CV-skriving:

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter som reiser ut i andre semester må ha bestått MEVIT4000 eller JOUR4000 (avhengig av program) samt 20 studiepoeng på masternivå. Studenter som reiser ut i tredje semester må i tillegg ha bestått obligatorisk metodekurs. 

 

Undervisning

I løpet av semesteret skal studentene levere tre kvalifiseringsoppgaver. Kvalifiseringsoppgavene bedømmes som godkjent/ ikke godkjent og vil kun være gyldige i det aktuelle semesteret. Kvalifiseringsoppgavene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Den første kvalifiseringsoppgaven er en prosjektbeskrivelse på 1-2 sider. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en presis beskrivelse av temaet for oppgaven, videre skal det kort fremgå hva det teoretiske utgangspunktet er, og hvordan teorien skal brukes. Det bør formuleres tentative forskningsspørsmål og/eller hypoteser som skal besvares/testes. Det må også fremgå hvilket type datamateriale som skal brukes (intervjuer; innholdsanalyse; spørreskjema; etc.) og hvilket type utvalg som skal brukes.

Studenter på Political Communication: Nordic Perspectives må skrive en semesteroppgave med tema som relaterer seg til området politisk kommunikasjon, med bruk av relevant teori.

Leveringsfrist: Avtales med veileder.

I den andre kvalifiseringsoppgaven skal du presentere og diskutere teorien som skal anvendes i semesteroppgaven. Dette arbeidet skal være på 3-5 sider. I tillegg skal du presentere en selvvalgt pensumliste på 800 - 1000 sider.

Innleveringsfrist: Avtales med veileder.

I den tredje kvalifiseringsoppgaven skal du bidra til fakultetets profil på sosiale medier i forbindelse med utenlandsstudier. Dette vil typisk være å administrere fakultetets instagramkonto for utenlandsstudier i en uke. 

Innleveringsfrist: Avtales med fakultetet.

Veiledning

Det gis inntil 7,5 timer faglig veiledning på oppgaven. Det er den enkelte student som skal bestemme tema for semesteroppgaven. UiO har det faglige ansvaret for kvalitetssikring av forslag til emne og innhold i oppgaven, samt den faglige oppfølgingen underveis. Veileder tildeles av instituttet.

Eksamen

Eksamen er en semesteroppgave på 10-15 sider samt en arbeidsrapport på 5 sider.

Kvalifiseringsoppgavene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det er ikke mulig å få opptak på emnet mer enn en gang. Det er heller ikke mulig å ta ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering 2011

Periodisk evaluering 2012

Periodisk evaluering høsten 2014

Periodisk evaluering høsten 2018

Fakta om emnet

Studiepoeng
30
Nivå
Master
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk