MEVIT1011 – Medieanalyse: Data- og innholdsanalyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et analyseemne. Studentene skal gjennomføre 4 analyseemner hver på 5 studiepoeng. Analyseemnene ligger etter hverandre i første og tredje semester.

Våre aktiviteter som mediebrukere produserer store menger data, som kan anvendes til både forskning og kommersiell bruk. Likeledes kan vi i medieforskning samle inn eget tallmateriale som gir en oversikt over tendenser og sammenhenger i medieinnhold og mediebruk. En grunnleggende forståelse av statistikk og databehandling er således viktig for å forstå medias rolle og innflytelse i dagens samfunn. Dette emnet fokuserer på samfunnsvitenskapelige perspektiver for innsamling, behandling og analyse av kvantitative data. Emnet fokuserer særlig på spørreskjemaundersøkelser og kvantitativ innholdsanalyse.

Hva lærer du?

Når emnet er gjennomført kan du:

  • Demonstrere kjennskap til design av kvantitative studier
  • Gjennomføre kvantitativ datainnsamling og analyse
  • Skrive forskningsrapport

Opptak og adgangsregulering

Kun programstudenter på bachelorprogrammet i medievitenskap kan få opptak til dette emnet.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot MEVIT2800 – Metoder i medievitenskap

Undervisning

Undervisningen foregår i forelesninger og i workshops.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet:

Individuell kvalifiseringsoppgave: Vurderes til godkjent/ikke-godkjent.

Eksamen

Gruppeoppgave.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodiske emneevalueringer: 

Periodisk emneevaluering høsten 2019

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk