MEVIT1012 – Medieanalyse: Stil og estetikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et analysemne. Studentene skal gjennomføre 4 analysemner hver på 5 studiepoeng. Analyseemnene ligger etter hverande i første og tredje semester.

Film, tv, dataspill og andre medier kan betraktes som estetiske uttrykk i møtet mellom medieprodusenter og mediepublikum. Dette emnet fokuserer på audiovisuell stil og medieestetiske virkemidler. Studentene vil lære hvordan forskjellige virkemidler kan anvendes i en audiovisuell medieproduksjon og hvilken funksjon stilistiske virkemidler har i audiovisuell formidling, og hvordan en medieestetisk analyse kan utføres. Gjennom analyser av hverandres produksjoner får studentene også trening i å forstå og forholde seg til hvordan publikums fortolkninger og oppfatninger av medieinnhold kan samsvare med og avvike fra avsenders hensikter og intensjoner.

Hva lærer du?

Når emnet er gjennomført kan du:

  • Demonstrere kjennskap til estetiske virkemidler i audiovisuell produksjon og formidling.
  • Iverksette/anvende estetiske virkemidler i en audiovisuell produksjon og formidling.
  • Kritisk analysere og vurdere bruken av estetiske virkemidler.

Opptak og adgangsregulering

Kun programstudenter på bachelorprogrammet i medievitenskap kan få opptak til dette emnet.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot MEVIT2700 – Medietekster: teori og analyse

Undervisning

Undervisningen i dette emnet skjer i forelesninger og i workshops.

Emnet inneholder én obligatorisk aktivitet:

Gruppeinnlevering kvalifiseringsoppgave: Gruppeproduksjon av audiovisuelt produkt. Analyse av annen gruppes prosjekt som presenteres muntlig. Vurderes til godkjent/ikke-godkjent.

Studenter i MEVIT1012 skal som gruppeinnlevering lage en kort film (inntil 8 minutter) som formidler forskning fra et pågående internasjonalt forskningsprosjekt ved IMK. Høsten 2020 er dette prosjektet ySKILLS (www.yskills.eu). Målet med ySKILLS er å forstå hvordan europeiske barn utvikler digital kompetanse. Ved å lage film vil studentene delta i å formidle forskning fra ySKILLS for norske barn og unge mellom 12 og 17 år. Filmene skal gjøres tilgjengelige i passende plattformer (som TikTok, YouTube og Vimeo). Filmene vil også kunne vises for IMKs samarbeidspartnere i Norge (Barneombudet, Medietilsynet, Utdanningsdirektoratet, NKVTS og Psykologisk Institutt ved UiO) og IMKs internasjonale forskningspartnere.

Den obligatoriske aktiviteten må være godkjent for å kunne stille til eksamen i emnet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Individuell oppgave: Audiovisuell analyse over valgfritt tema.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Emnet tilbys første gang høst 2020.

Undervisningsspråk

Norsk