Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

OBS!

Emnet gikk siste gang høsten 2019 og kommer til å bli lagt ned.

Istedet blir det høsten 2020 ersattet av et 10-studiepoengsemne med undervisning på engelsk, både på bachelor- og masternivå.

 

“Alternativ film” er et historisk og estetisk, analytisk og teoretisk orientert emne om alternative filmers uttrykksmuligheter, filmestetiske konvensjoner og kulturelle variasjoner. Emnet retter fokus mot ulike alternativer til den kulturelt og markedsmessig dominerende filmfortellingen og filmstilen med utspring i og i forlengelse av klassisk Hollywood-film.

“Alternativ film” funderes i en undersøkelse av allmenne estetiske tendenser, bevegelser og strømninger, nærstudier av verk fra bestemte tradisjoner, regioner og regissører, samt filmteoretiske diskusjoner knyttet opp mot disse.

Emnet vil anskueliggjøre de historiske betingelsene som danner fundamentet for de ulike filmatiske strømningene og belyse hvordan de kommer til uttrykk i verkene til sentrale filmskapere.

Hva lærer du?

Når emnet er fullført og eksamen avlagt, forventes studenten, med sin kunnskap, forståelse, innsikt og ferdighet, oppnådd gjennom forelesninger, seminarer, pensumlesing og eksamensskriving, å kunne:

  • skrive en teoretisk forankret filmanalyse 
  • vite om, forstå, anvende og analysere filmteoretiske tilnærmingsmåter og begreper
  • analytisk reflektere over sentrale og dominerende filmatiske konvensjoner og tradisjoner, og hvordan filmmediet på forskjellig vis kan utfordre disse konvensjonene og tradisjonene

Alle som består emnet, har oppnådd læringsutbyttet. Karakteren viser graden av oppnåelse.
Emnet tilbyr kunnskap til studenter som vil arbeide med film i undervisningssammenheng og/eller i annen yrkessammenheng, der slik kunnskap er av betydning, som for eksempel i filmproduksjon, kulturarbeid eller i ulike journalistiske sammenhengerhenger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter at studentene har tilegnet seg grunnleggende analytisk kunnskap og forståelse innen det humanistiske feltet. Det anbefales at studentene har studert minst ett år før de tar emnet.

Undervisning

Undervisningen vil bestå av forelesninger, som inkluderer regelmessige visninger av filmer, og strukturerte studentaktiviteter.


Det forventes deltakelse fra studentene i form av diskusjoner og presentasjoner. Det forventes også at studentene har lest pensumtekster innen de behandles i forelesninger og seminarer.

 

Studentene vil motta individuell veiledning i forbindelse med semesteroppgaven.

Eksamen

3-dagers hjemmeeksamen og semesteroppgave. Begge eksamensformene må bestås. Hjemmeeksamen og semesteroppgave teller 50 % hver av den endelige karakteren.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering høsten 2012

Periodisk evaluering høsten 2019

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet gikk siste gang høsten 2019. Ingen undervisning i emnet høsten 2020.

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk