MEVIT4319 – Politisk kommunikasjon: Den nordiske konteksten

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hva er politisk kommunikasjon og hva kjennetegner politisk kommunikasjon i Norden? Fins det en nordisk supermodell, og hva består i så fall den av? Hva, om noe, skiller Norden som region fra andre europeiske demokratier? MEVIT4319 gir en oversikt over historiske, politiske og teoretiske tilnærminger til nordisk politisk kommunikasjon både som fag og praktisk politikk. Gjennom pensum og undervisning møter studentene ulike definisjoner, metoder og modeller for å forstå og forklare likheter og forskjeller mellom og innenfor de nordiske landene. Et sentralt tema er de(n) nordiske modellen(ene)s relevans i en periode preget av både store kriser (pandemi, klima) og omfattende medieteknologiske, kulturelle og politiske endringer. Emnet behandler både mediesystemenes omforming og betydning for den demokratiske politiske samtalen og ytringsfrihetens vilkår for både minoriteter og majoritetsbefolkninger i de nordiske landene.

Hva lærer du?

Kunnskap

Når du har bestått emnet vil du:

  • Ha avansert kunnskap om teorier og debatter som legger føringer for politisk kommunikasjon i Norden, som f.eks. nordiske modeller for politikk, medier og demokrati og velferdsstat.
  • Ha omfattende kunnskap nordiske politiske systemer og medieformer, og hvordan endringer i mediesystemene påvirker og endrer muligheter og former for politisk kommunikasjon både innenfor og mellom de nordiske landene
  • Ha solid kunnskap om det flerspråklige og flerkulturelle Norden og hvordan forholdet mellom minoriteter og majoriteter påvirker og endrer vilkårene for politisk kommunikasjon

Ferdigheter

Når du har bestått emnet kan du:

  • Kritisk analysere, drøfte og framlegge teorier og modeller om nordisk politikk og politisk kommunikasjon
  • Formulere problemstillinger med utgangspunkt i politisk kommunikasjon og gjennomføre avgrensede komparative analyser av likheter og forskjeller mellom de nordiske landene
  • Evaluere og kritisk diskutere vitenskapelige publikasjoner om nordisk politikk
  • Evaluere og analysere sentrale debatter og ytringsfrihet og demokrati i en nordisk kontekst

Generell kompetanse

Når du har bestått emnet kan du:

  • Forstå og forklare likheter og forskjeller mellom nordiske land
  • Forstå og analysere temaer ut fra perspektiver i nordisk politisk kommunikasjon

Opptak og adgangsregulering

Dette emnet er kun for studenter med opptak til masterprogrammet Politisk kommunikasjon

Undervisning

Undervisningen er organisert som forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner og gruppearbeid, forskningspresentasjoner og besøk til politiske institusjoner og medieinstitusjoner.

Obligatorisk aktivitet:

Studentene må få godkjent følgende obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen:

Kvalifiseringsoppgave

Les mer om obligatoriske aktiviteter på HF fakultetet

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen.

Eksamensoppgaven skal bestå av 10 sider, +/- 10 %. Forside, litteraturliste, eventuelle vedlegg og bilder (hvis noen) telles ikke. Hver side skal være på ca. 2300 tegn uten mellomrom.

Den obligatoriske aktiviteten må være godkjent før en kandidat kan ta eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk