Dette emnet er nedlagt

MEVIT4351 – Kunst, medier og makt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

What did the fox say? Hvordan kan vi forske på samtidens kulturelle uttrykk og forstå bedre hva som gjør noen bøker til bestselgere, et kunstverk omstridt, eller en film til en flopp?

Hva er det som former samtidskunsten (litteratur, musikk, film, visuell kunst og scenekunst mm) og gir den betydning og verdi i samfunnet dag?

Emnet tar opp aktuelle problemstillinger innen norsk og europeisk kunst- og kulturproduksjon (art production, cultural industries, cultural politics, popular culture) og analyserer disse i lys av pågående samfunnsendringer som globalisering, digitalisering og medialisering av kunst- og kulturliv.

Med utgangspunkt i konkrete, eksempler innen samtidig kunst, film, musikk, litteratur og scenekunst, diskuteres hvordan samfunnsmessige betingelser endres og påvirker produksjonsprosesser, estetiske strategier og kunstneriske valg. Viktige spørsmål som tas opp i emnet er blant annet institusjoners og kunstneres autonomi og kontroll over kulturelle uttrykk, og hvilken verdi en kulturell ytring eller et kunstverk har, både i politisk, økonomisk og estetisk forstand.

Emnet «Kunst, medier og makt» er et interdisiplinært tilbud til masterstudenter med både samfunnsvitenskapelig og humanistisk bakgrunn. Undervisningen bringer de sosiale retningene innenfor estetiske fag som litteratur, film, kunsthistorie, musikk og scenekunst (social history of art, art sociology, mm) i dialog med kulturpolitiske og kunstsosiologiske studier av samtidens kulturelle uttrykk.

Hva lærer du?

Du vil lære å reflektere kritisk over de økonomiske, politiske og kulturelle sammenhengene som dagens kunst- og kulturproduksjon inngår i og forstå forskjeller og likheter mellom de ulike kunstartene. Spesielt vil du bli trenet i å studere hvordan norsk og europeisk kulturpolitikk virker inn på samtidens kunstsituasjon og hvordan kunst og kulturelle uttrykk produseres og distribueres.

Det legges vekt på fordypning i forskningslitteratur rundt et selvvalgt tema (semesteroppgave) og i seminarer vil man få trening i å avgrense, planlegge og gjennomføre analyser av samtidens kulturelle uttrykk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at man har tatt MEVIT2110 Medie- og kulturteori.

Undervisning

Kurset består av en serie med seminarer og forelesninger utviklet innenfor forskningsprosjektet Kunst! Makt! ved Institutt for medier og kommunikasjon og bringer sammen forskere, ph.d.-studenter og masterstudenter i et forskningsfellesskap.

Kunst! Makt! er et tverrfaglig forskningsprosjekt som ser på samtidige kulturfenomener, utviklingstrekk og hendelser (verk) innen litteratur, musikk, teater, kunst, design og arkitektur. De kulturpolitiske føringene rundt kunstproduksjon vil være i fokus, sammen med en fordypet interesse rettet mot pågående endringsprosesser knyttet til digitalisering og nye medier innenfor ulike kulturproduksjonsprosesser.

Seminarene blir brukt til veiledning av semesteroppgaven.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave med selvvalgt tema. Omfanget på oppgaven er inntil 10 normalsider (2300 tegn uten mellomrom).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Norsk