Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en gjennomgang av den norske filmhistorien fra da de første filmene ble vist og fram til dagens norske filmproduksjoner. Emnet legger vekt på både estetiske og institusjonshistoriske trekk ved mediets utvikling i Norge. Sentrale norske filmregissører fra pionerer som Rasmus Breistein og Tancred Ibsen til moderne filmskapere som Bent Hamer og Sara Johnsen vil bli underlagt særlig oppmerksomhet.

Det blir lagt vekt på å utvikle en filmanalytisk kompetanse. Den særegne norske kommunale film- og kinoinstitusjonen vil utgjøre et annet fokuseringspunkt.

Norsk film: historie og analyse er et heisemne der forelesninger og filmvisninger, men ikke seminarer, er felles for bachelor- og masterstudenter. Masteremnet stiller større krav enn bacheloremnet gjennom et større og mer teoretisk pensum, samt større krav til refleksjon, formuleringsevne og analytiske ferdigheter. Masteremnet vil ha et særlig fokus på filmhistorieforskningens teori og metode.

Hva lærer du?

Emnet gir studentene en oversikt over sentrale trekk ved den norske filmens utvikling. Gjennom forelesninger og arbeid i seminargrupper skal studentene oppøve sine analytiske ferdigheter gjennom analyseoppgaver og skriftlige og muntlige presentasjoner.

Studentene skal:

  • Studere sentrale tendenser i den norske filmhistorien med hensyn til filmenes tematikk og uttrykksform.
  • Analysere filmer på grunnlag av relevante analytiske perspektiver.
  • Studere den norske filmen i et internasjonalt perspektiv.
  • Studere sosiale og institusjonshistoriske tema.
  • Presentere problemstillinger og resultater skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studentene har tilegnet seg grunnleggende analytisk kunnskap og forståelse innen det humanistiske feltet, f. eks gjennom emnet MEVIT2532 – Filmhistorie.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MEVIT3527 – Norsk film: historie og analyse

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, regelmessige filmvisninger og arbeid i seminargrupper. I seminarene forventes aktiv deltagelse fra studentenes side i form av diskusjoner og ulike former for presentasjoner.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaver

Begge kvalifiseringsoppgavene må godkjennes før studenten kan framstille seg til eksamen.

1- Muntlig presentasjon av en eller flere film-historiografiske problemstillinger.

2- Skriftlig filmanalyse på inntil 10 normalsider (á 2300 tegn uten mellomrom).


Eksamensform

Semesteroppgave med filmanalytisk fokus på inntil 10 normalsider (á 2300 tegn uten mellomrom). Tema for oppgaven må godkjennes av faglærer.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Norsk