Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil bli nedlagt. Studenter som har emnet i sin utdanningsplan, men som ikke har tatt eksamen i det, bes kontakte instituttet.

Emnet er en videreføring av MUS1221. Studentene fortsetter med samme innretting (rytmisk eller klassisk) som på MUS1221. På slutten av semesteret er det anledning til å søke om å gå over til motsatt innretting for MUS2251 Satslære 2A. Man må da ta en prøve som viser et kunnskapsnivå tilsvarende MUS1231 i den innretningen man ønsker å bytte til.

I gruppene med rytmisk innretting er aktuelle temaer:

 • Videreføring av notasjon på Sibelius (partituroppsett)
 • Videreføring av jazzharmonilæren (II-V-I i dur og moll, analyse, modulasjon fortsettelse, modalharmonikk
 • Orkestreringsteknikker som blokkharmonisering og guide tone lines.
 • Skalaer og akkorder II (chord scale approach)
 • Rytmiske stilarter II

I gruppene med klassisk innretning vil harmonikk i den klassiske musikktradisjonen stå sentralt. Studenten vil utvide sitt harmoniske repertoar og lære mer om typiske trekk i ulike stilarter. Praktiske øvelser vil stå sentralt på kurset. Det blir også gitt en innføring i notasjonsprogram på data (Sibelius).

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet i gruppe med fokus på rytmisk musikk vil studenten:

 • ha nok kunnskaper om Sibelius notasjonsprogramvare til å håndtere de fleste vanlige arrangeringsoppdrag.
 • kjenne til ulike akkordstrukturer typisk for jazz, rock og pop.
 • ha utviklet analytisk forståelse innen jazzharmonilære.
 • kjenne til ulike rytmiske stilarter innen jazz rock og pop.
 • kjenne til ulike orkestreringsteknikker innen de samme sjangere.
 • kjenne til egenskaper og notasjon for blåsere (saksofoner, trumpet og trombone).

Målet er å utvikle ferdigheter innen rytmisk satslære for å kunne arrangere musikkstykker for følgende besetning: trommer, bass, gitar, piano, 4 blåsere og vokal.

Etter å ha gjennomført emnet i gruppe med fokus på klassisk musikk vil studenten:

 • Kunne harmonisere melodier i ulike teksturer basert på forgrunn-bakgrunn med basis i den klassiske musikktradisjonen
 • Ha et bevisst forhold til begreper som harmonisk rytme, akkordprogresjoner, kadenser, stemmeføring, doblinger, modulasjon, alterasjon og akkordfremmede toner.
 • Kjenne sentrale analyseverktøy for harmonikk som funksjons- og trinnanalyse samt besifringssymboler
 • Kunne redegjøre for typiske trekk i tradisjonell harmonikk og se disse i forhold til ulike stilarter
 • Ha grunnleggende ferdigheter i notasjon
 • Ha grunnleggende forståelse for forholdet mellom lydbilde og notasjon
 • Kunne produsere et ryddig notebilde i et notasjonsprogram (fortrinnsvis Sibelius)

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Dette emnet krever opptak til Program for musikkvitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til Program for musikkvitenskap

Anbefalte forkunnskaper

MUS1221 – Satslære 1 A (grunnemne) (nedlagt) eller det tidligere MUS1220 – Musikkteori 1A (nedlagt)

Overlappende emner

Emnet overlapper med MUS1230 – Musikkteori 1B (nedlagt).

Undervisning

1 dobbelttime gruppeundervisning i uken i 12 uker. Studenter som har hatt grupper med fokus på ”klassisk” musikk på MUS1221 fortsetter i disse gruppene, og de som har hatt grupper med fokus på ”rytmisk” musikk fortsetter i disse.

Timene vil tildels bli brukt til presentasjon av nytt stoff og tildels av gjennomgang av innleverte øvingsoppgaver. Minst en gang i semesteret vil det bli organisert gjennomspilling av innleverte oppgaver med fullt ensemble. Oppmøte er derfor helt nødvendig for at undervisningen skal fungere godt, og det forutsettes derfor frammøte minst 9 av 12 ganger og at alle oppgaver blir innlevert til gitte frister.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en mappe med 3 skriftlige oppgaver. For studenter som følger grupper med ”klassisk” fokus vil oppgavene være på 12-16 takter og bestå av 4-stemmig harmonisering for kor/vokalstemmer. For studenter som følger grupper med ”rytmisk” fokus vil oppgavene være på ca. 32 takter og bestå av et enkelt arrangement for 4 kompinstrumenter og opptil 5 blåseinstrumenter pluss én vokal/lead-stemme.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk