MUS4531 – Musikk og medier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvilken rolle spiller medierende teknologi for hvordan vi skaper, formidler og opplever musikk? Hvilken betydning har medieutviklingen for vårt forhold til musikk?

Fra en musikalsk ide oppstår til den når sine lyttere går den gjennom en rekke medieteknologier, deriblant innspillingsprogrammer, strømmetjenester og musikkmagasiner. Dette emnet undersøker mediene som brukes når musikk produseres, distribueres og konsumeres, med fokus på populærmusikk. Sentrale medieteknologier identifiseres og relateres til skiftende praksiser, roller og relasjoner i musikklivet. Emnet presenterer både historiske, kulturelle og sosiale perspektiver på forholdet mellom musikk og medier, deriblant kritiske perspektiver på dominerende teknologier og aktører. I tillegg til å diskutere eksisterende faglitteratur gir emnet en innføring i hvordan man kan utforske og utvikle ny kunnskap om medieutviklingens betydning for musikkutviklingen.

Hva lærer du?

Ved å ta dette emnet vil du:

  • få god kunnskap om den sentrale rollen medierende teknologi har for musikk, med tanke på både utformingen av musikken og opplevelsen av den.
  • få en oversikt over sentrale forskningsbidrag om forholdet mellom musikk og medier, og tilbyr en oppdatert verktøykasse med begreper og analytiske innfallsvinkler
  • få en oversikt over sentrale medierende teknologier og gir en forståelse av deres betydning for musikklivets utvikling
  • kunne identifisere og analysere betydningen av bestemte medierende teknologier med både nyanserte og kritiske perspektiver
  • kunne benytte teoretiske perspektiver på konkrete utviklingstrekk og utfordringer ut fra aktuelle eksempler fra musikklivet som vil danne utgangspunkt for seminarene

Undervisning

Emnets undervisning gis i form av 8 dobbelttimer forelesninger og 4 dobbelttimer seminarer. Forelesningene gir en innføring om ulike medieteknologiers betydning for skapelse, formidling og opplevelse av musikk. Seminarene tar utgangspunkt i konkrete eksempler og legger opp til diskusjoner om forholdet mellom musikk og medier. Det forventes av studentene at forbereder seg og leser emnets pensumtekster i tilknytning til forelesningene og at de deltar aktivt på seminarene.

For å ta eksamen må hver enkelt student bestå følgende todelte kvalifiseringsoppgave:

  • En 10-12 minutters muntlig presentasjon
  • Et skriftlig sammendrag av presentasjonen (2 A4-side + litteraturliste)

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave. Semesteroppgaven skal være på 20 sider land (totalt ca. 46.000 tegn, mellomrom ikke medregnet). Litteraturliste og eventuelle illustrasjoner skal ikke regnes med blant de 15 sidene. En side er definert som ca. 2.300 tegn, mellomrom ikke medregnet, noe som normalt tilsier 1,5 i linjeavstand (ved avvik skal linjeavstand eller fontstørrelse tilpasses).

The assessment criteria for MUS4531 can be found here.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk