MUS4665 – Musikkhistoriske temaer 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innholdet i dette emnet kan variere fra år til år, og dekker normalt et spesialfelt innen vestlig kunstmusik. Vekten kan legges på verkanalyse, historiografi, genreteori, estetikk, kulturanalyse e.l. Eksempler på emnetitler: ”Utviklingen av messe-former under renessansen”, ”Endringer i musikkteorien i overgangen mellom renessanse og barokk”. ”Beethovens sene klaversonater”, ”Russisk symfoni”, ”Gustav Mahler”, ”Musikalsk modernisme”.

Vårsemesteret 2019 er emnet viet Edvard Grieg. Vi skal studere utvalgte verker og sjangre av Norges mest berømte komponist, og drøfte hans betydning i samtid og ettertid. Det blir lagt særlig vekt på å belyse Griegs plass i spenningsfeltet mellom det nasjonale og det europeiske, og mellom det 19. århundres romantikk og det 20. århundres modernisme.

I pensum inngår kjent og kjær musikk som Haugtussa-sangene og Lyriske stykker for piano, men dere får også stifte bekjentskap med komposisjoner som få er fortrolige med, som den «forbudte» symfonien og sanger som har fått ufortjent lite oppmerksomhet. Undervisningen deles mellom fem forelesere.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført vil du:

  • kjenne til sentrale problemstillinger på forskningsfeltet

  • kunne sette pensumverkene inn i en relevant kontekst i forhold til emnets problemstillinger

  • kunne gjennomføre selvstendige og kritiske analyser av andre verk enn pensumverkene

  • kunne relatere pensumlitteraturen til relevante fagtradisjoner

  • kunne vurdere hvilken analytisk metode som er mest anvendbar i forhold til et konkret musikalsk materiale

  • kunne arbeide fram en problemstilling og utforme en tekst i overensstemmelse med denne

  • kunne formidle relevant fagstoff skriftlig og muntlig

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskaper tilsvarende MUS1441 Klassisk musikkhistorie

Undervisning

Undervisningen går over ett semester, og omfatter normalt 8-12 dobbelttimer forelesning og 6 dobbelttimer seminar med obligatorisk frammøte. Hver student skal holde et seminar­innlegg (ca. 15 min.) og levere en skriftlig øvingsoppgave på ca. fem sider. Seminarinnlegget og øvingsoppgaven må være godkjent for at man kan gå opp til avsluttende eksamen.

Eksamen

Semesteroppgave (15 sider à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) skal leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Tittel og problemstilling bestemmes av studenten i samråd med faglærer.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2019

Eksamen

Vår 2019

Undervisningsspråk

Norsk