Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Etnografisk metode har stått sentralt i kriminologi og sosiologi helt fra Chicagoskolen, og feltstudier har spilt en nøkkelrolle for fagutviklingen både metodisk og teoretisk. Emnet gir en innføring i etnografisk metode og presenterer både feltarbeidets klassikere og nyere etnografiske studier med vekt på institusjonsforskning, profesjonsforskning og etnografiske studier av marginaliserte grupper. Emnet tar også opp veien fra observasjoner til teori, analysestrategier og hvordan man kan bruke et empirisk feltmateriale til teoriutvikling. Studentene skal også gjennomføre en praktisk observasjonsøvelse og få egen erfaring med etnografisk metode.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Emnet gir deg kunnskap om:

 

  • feltarbeidets klassikere og nyere etnografiske studier om institusjonsforskning, profesjonsforskning og marginaliserte grupper
  • metodologiske redskaper til å gjennomføre observasjonsstudier og kriterier for å vurdere eget og andres feltarbeider teoretisk, praktisk og forskningsetisk
  • hvordan man kan bruke empirisk feltmateriale til teoriutvikling
  • hvordan observasjoner av interaksjoner kan belyse overordnete sosiologiske sammenhenger

 

Ferdigheter

Du skal kunne:

  • gjennomføre en observasjonsstudie, skrive feltnotat og delta i faglig samtale om det å gjennomføre en observasjonsstudie
  • vite forskjellen mellom ulike observatørroller og hvordan man håndterer relasjoner i et feltarbeid
  • vurdere kvaliteten i et feltmateriale

 

Generell kompetanse

Emnet skal kvalifisere deg til å:

  • gjennomføre observasjonsstudier på en måte som tilfredsstiller metodologiske, teoretiske og forskningsetiske hensyn
  • beherske begreper og uttrykksmåter som er knyttet til feltarbeid som vitenskapelig metode

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er ønskelig at studentene enten har noe erfaring med feltarbeid eller har planer om å få det.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KRIM4918 – Etnografisk kriminologi (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger og observasjonsøvelse med påfølgende seminar. Observasjonsøvelse, skriving av feltnotat og påfølgende seminar er et obligatorisk arbeidskrav og må være gjennomført for å kunne gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

5 dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være på maks 2400 ord som tilsvarer om lag 6 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1½. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg.

Oppgaven til hjemmeeksamen legges ut på emnets semesterside ved starttidspunkt for eksamen. Eksamen skal besvares med kandidatnummer. Kandidatnummeret ditt finner du i Studentweb ca en uke før eksamen. Besvarelsen skal leveres både elektronisk og i papirutgave.

Fusk og innlevering
Det gjennomføres automatisk fuskekontroll.
Hva regnes som fusk og hvordan det følges opp

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2014

Eksamen

Vår 2014

Undervisningsspråk

Norsk