KRIM4102 – Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en utdypende forståelse av kriminologiske perspektiver på studier av kontroll. Utgangspunktet er sentrale originaltekster. Tema som drøftes er kontrollpolitiske utviklingslinjer som peker på økt bruk av straff og nye straffeformer. Vi vil dessuten undersøke Foucaults styringsteori og teorier som problematiserer samtidens risikotenkning. Konstruktivistiske perspektiver på samspill mellom system og klient, samt hvordan diagnostisering som maktutøvelse skaper identiteter diskuteres. Rettslig regulering blir problematisert gjennom diskusjon av aktuelle eksempler (bl.a. prostitusjon og narkotika). Ulike perspektiver på styring av polisiære virksomheter og nyere straffeteorier belyses. I undervisningen vil ulike skillelinjer og retninger innenfor kontrollteoriene presenteres, og det legges vekt på hvordan retningene står i konflikt eller utfyller hverandre.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

 • Du skal ha kunnskap om sentrale spørsmål og temaer i kriminologien

 • Du skal ha oversikt over sentrale kriminologiske teoriretninger.

 • Du skal ha innsikt i den teorihistoriske konteksten

   

  Ferdighetsmål

 • Du skal ha utviklet en evne til å lese og fortolke sentrale teoretiske bidrag i kriminologien

 • Du skal kunne reflektere over forholdet mellom ulike teoretiske tilnærminger til sentrale kriminologiske problemstillinger

   

  Generell kompetanse

 • Du skal ha utviklet forståelse og respekt for vitenskapelig tenkemåte.

 • Du skal kunne utøve selvstendig og kritisk tenkning

 • Du skal ha utviklet forståelse for teoriers betydning og anvendelse

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

KRIM4101 - Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien 1

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KRIM4001 – Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

5 dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være på maks 2400 ord som tilsvarer om lag 6 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1½. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg. Besvarelser på over 2400 ord vil ikke bli sensurert.

Oppgaven til hjemmeeksamen legges ut på emnets semesterside ved starttidspunkt for eksamen. Eksamen skal besvares med kandidatnummer. Kandidatnummeret ditt finner du i Studentweb ca. en uke før eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk