KRIM4101 – Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en bred innføring i kriminologiske teorier hovedsakelig basert på lesning av og forelesninger over originaltekster. Disse bidragene representerer ulike innfallsvinkler til studiet av årsaker til kriminalitet og ulike kritiske perspektiver innenfor faget.  Etter en generell introduksjon til teoretisk tenkning vil kurset behandle teoretiske perspektiver på betydning av ulikhet, med spesielt fokus på klasse, kultur, etnisitet og kjønn. Dette danner bakgrunnsteppe for en utdypning av sentrale forståelsesmåter i samtidens kriminologi.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

  • Du skal ha kunnskap om sentrale spørsmål og temaer i kriminologien
  • Du skal ha oversikt over sentrale kriminologiske teoriretninger.
  • Du skal ha innsikt i den teorihistoriske konteksten

 

Ferdighetsmål

  • Du skal ha utviklet en evne til å lese og fortolke sentrale teoretiske bidrag i kriminologien
  • Du skal kunne reflektere over forholdet mellom ulike teoretiske tilnærminger til sentrale kriminologiske problemstillinger

 

Generell kompetanse

  • Du skal ha utviklet forståelse og respekt for vitenskapelig tenkemåte.
  • Du skal kunne utøve selvstendig og kritisk tenkning
  • Du skal ha utviklet forståelse for teoriers betydning og anvendelse

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KRIM4001 – Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

4 dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være på maks 3600 ord som tilsvarer om lag 9 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1½. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg. Besvarelser på over 3600 ord vil ikke bli sensurert.

Oppgaven til hjemmeeksamen legges ut på emnets semesterside ved starttidspunkt for eksamen. Eksamen skal besvares med kandidatnummer. Kandidatnummeret ditt finner du i Studentweb ca. en uke før eksamen. Besvarelsen skal leveres elektronisk i Inspera.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Institutt for kriminologi og rettssosiologi har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 
 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk