Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i sentrale temaer, begreper og perspektiver innen grønn kriminologi. Hovedtema innen dette kriminologiske fagfeltet er forholdet og samspillet mellom natur og samfunn i et økologisk-globalt perspektiv. Pensum belyser empirisk og teoretisk hvordan ødeleggende inngrep i naturen fører til ulike typer skader på miljø og klima, hvordan mennesker og andre dyr rammes av slike skader, og hvordan dyr misbrukes og utnyttes i dag. Kriminalitetsbegrepet drøftes, og emnet tar opp både legale skader og skader som i dag er kriminalisert.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap og innsikt i:

* sentrale temaer, teorier og problemstillinger i økologisk-global kriminologi

* internasjonal og norsk forskning innen fagfeltet

* sentrale begreper og perspektiver og hvordan de anvendes i forskning

* hvordan oppdatere din kunnskap innen fagfeltet

* fagfeltets egenart som kriminologisk disiplin og feltets samfunnsmessige betydning

 

Ferdigheter

Emnet skal føre til at du kan:

* besvare en oppgitt problemstilling på en analytisk og drøftende måte gjennom å bruke vitenskapelige tekster

* skrive med korrekte kildehenvisninger

* reflektere over egen faglig forståelse og justere denne etter hvert som ny kunnskap erverves

* presentere faglig baserte argumenter i muntlige diskusjoner

 

Generell kompetanse

Emnet skal føre til at du har:

* utviklet forståelse og respekt for vitenskapelig tenkemåte og forskningens betydning for samfunnet

* kjennskap til nytenkning og nye perspektiver innen samfunnsvitenskapelig forskning

* forståelse for sammenhenger mellom teoretiske begreper og konkrete samfunnsmessige praksiser

* evne til å formidle både skriftlig og muntlig temaer og perspektiver i økologisk-global kriminologi

* større forståelse og kunnskap om sammenhenger mellom natur og det samfunnsmessige og hvordan det er bestemmende for alt liv på kloden, både for dyrs livssituasjon, menneskets livsvilkår og biologisk mangfold.

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KRIM2920 – Grønn (øko-global) kriminologi

Undervisning

Forelesninger og obligatorisk øvingsoppgave. Øvingsoppgaven innebærer innlevering av notat på maks 3 sider. Notatet brukes som grunnlag for felles diskusjon og forberedelse til hjemmeeksamen.

Eksamen

Obligatorisk øvingsoppgave (maks 3 sider) må leveres for å kunne ta eksamen (se under 'Undervisning').

3 dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være på maks 2000 ord. 2400 ord tilsvarer om lag 5 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1 ½. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg. Besvarelser på over 2000 ord vil ikke bli sensurert.

Oppgaven til hjemmeeksamen legges ut på emnets semesterside ved starttidspunkt for eksamen.

Eksamen besvares anonymt med kandidatnummer. Kandidatnummeret ditt finner du i Studentweb ca en uke før eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt ved besvarelse av oppgaven til hjemmeeksamen. Regler for kildehenvisning er avgjørende for om anvendelsen av hjelpemidlene er lovlig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2017

Eksamen

Vår 2017

Undervisningsspråk

Norsk