Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Endringer på emnet våren 2020 på grunn av koronaviruset

 • Emnet får endret eksamensform til hjemmeeksamen. Eksamensdato, tidspunkt og varighet er uendret.
 • Karakterskala endres til Bestått / Ikke-bestått.
 • Alle tilgjengelige kilder er tillatt å bruke, men alminnelige eksamensvilkår gjelder:
  • Under eksamen er det ikke tillatt å kommunisere med andre personer om oppgaven, eller å distribuere utkast til besvarelse eller fullstendig besvarelse. Slik kommunikasjon er å anse som fusk.
  • Innleverte eksamensbesvarelser blir behandlet i UiOs datasystem for tekst- og plagiatkontroll.

Les også vedtak fra 25. mars om eksamen våren 2020. Der finner du blant annet informasjon om:

 • Krav til karakteren "bestått"
 • Unntak fra gjentakskvote og emnesperre på Master i rettsvitenskap

Emnet gis kun vår 2020. Les mer om privatistordningen og endring i adgang til emnet JUS1111

Emnet består av fagområdene:

Rettskilder til fots (1 stp)

Avtale- og kjøpsrett (10 stp)

Erstatningsrett (9 stp)

Hva lærer du?

Kunnskaper:

Etter endt emne skal studenten ha kunnskaper om rettssystemets oppbygging og regler og sammenhenger innen  fagområdene avtale- og kjøpsrett og erstatningsrett.

Dette innebærer at studenten skal ha kunnskaper om og forståelse av:

 • Nasjonal rett på fagområdene avtale- og kjøpsrett og erstatningsrett
 • Betydningen av de internasjonale aspektene ved kjøps- og avtaleretten og erstatningsretten
 • Grunnleggende forståelse av juridisk metode

Ferdigheter:

Etter endt emne skal studenten l kunne anvende juridisk metode til å analysere, drøfte og ta standpunkt til rettslige problemstillinger. Dette innebærer å kunne:

 • Identifisere rettslige problemstillinger i et saksforhold
 • Finne frem til, analysere og sammenstille rettskilder med sikte på å fastlegge gjeldende rett Drøfte og løse konkrete rettsspørsmål innenfor rettsområdene kjøps- og avtalerett og erstatningsrett
 • Utarbeide skriftlige analyser av reglene innen rettsområdene kjøps- og avtalerett og erstatningsrett
 • Argumentere skriftlig og muntlig for et rettslig standpunkt

Generell kompetanse:

De nevnte juridiske kunnskapene og ferdighetene skal etter ferdigstilt Master i Rettsvitenskap kunne brukes i ulike former for juridisk arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Dette er et privatistemne. Studenter med opptak til Master i rettsvitenskap skal avlegge JUS1111 Privatrett I. 

Les mer om privatistadgang, frister for melding til eksamen, priser og regelverk.

 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Juseksamener eldre en 10 år vil ikke godskrives i Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år). Regelen gjelder fra og med Vår 2013.

Det gjøres følgende unntak:
Hvis slike eldre eksamener inngår sammen med jusseksamener som er yngre enn 10 år, vil de kunne godskrives i studiet.

Undervisning

Ingen egen undervisning i emnet. 

Eksamen

4 timer skriftlig digital skoleeksamen. Kandidatene skal skrive eksamen på PC og innleveringen er digital. 

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Emnet har digitale hjelpemidler i Lovdata Pro eksamensmodus.

Det kan medbringes inntil to eksemplarer av alminnelig (ikke juridisk) rettskrivningsordbok, uavhengig av språk/målform. Innarbeidelser er ikke tillatt.

Ingen andre hjelpemidler er tillatt under eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Da dette er siste gangen emnet tilbys privatister uten opptak vil det arrangeres utsatt prøve for de som har gyldig fravær eller ikke består eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Dette emnet er en siste mulighet til å ta eksamen i JUS1111 Privatrett I for privatister. Det vil ikke være mulig å melde seg som privatist til det ordinære emnet JUS1111 Privatrett I fom. våren 2020. 

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2020

Emnet har kun eksamen, ingen undervisning

Eksamen

Vår 2020

Eksamen i emnet gis kun Vår 2020

Undervisningsspråk

Norsk

Kursavgift

For å avlegge eksamen må du betale privatistgebyr