Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Endringer i emnet fra og med vår 2020:

Blant annet skal karakterregel endres til bestått/ikke-bestått og det blir obligatoriske oppgaver på emnet.

Les mer om endringene

Emnet består av fagområdene:

  • Rettskilder til fots (1 stp)
  • Avtale- og kjøpsrett (10 stp)
  • Erstatningsrett (9 stp)

Emnets fagområder er alle, på hver sin måte, sentrale og videreføres i senere semestre av studieprogrammet Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år).

Hva lærer du?

Kunnskaper:

Etter endt emne skal studenten ha kunnskaper om rettssystemets oppbygging og regler og sammenhenger innen  fagområdene avtale- og kjøpsrett og erstatningsrett.

Dette innebærer at studenten skal ha kunnskaper om og forståelse av

  • Nasjonal rett på fagområdene avtale- og kjøpsrett og erstatningsrett
  • Betydningen av de internasjonale aspektene ved kjøps- og avtaleretten og erstatningsretten
  • Grunnleggende forståelse av juridisk metode

Ferdigheter:

Etter endt emne skal studenten l kunne anvende juridisk metode til å analysere, drøfte og ta standpunkt til rettslige problemstillinger. Dette innebærer å kunne

  • Identifisere rettslige problemstillinger i et saksforhold
  • Finne frem til, analysere og sammenstille rettskilder med sikte på å fastlegge gjeldende rett Drøfte og løse konkrete rettsspørsmål innenfor rettsområdene kjøps- og avtalerett og erstatningsrett
  • Utarbeide skriftlige analyser av reglene innen rettsområdene kjøps- og avtalerett og erstatningsrett
  • Argumentere skriftlig og muntlig for et rettslig standpunkt

Generell kompetanse:

De nevnte juridiske kunnskapene og ferdighetene skal etter ferdigstilt Master i Rettsvitenskap kunne brukes i ulike former for juridisk arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Emnet inngår i studieprogrammet Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år). Du søker opptak til studieprogrammet gjennom Samordna opptak.

For å delta på emnets kurs-/seminarundervisning må du søke om plass via Studentweb innen gitte frister.

Privatistadgang
Les mer om privatistadgang, frister for melding til eksamen, priser og regelverk.

OBS: Endringer i privatistadgang: Våren 2020 er siste gang det blir anledning til å avlegge eksamen i emnet som privatist.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Foreldelse av tidligere eksamen
Juseksamener eldre en 10 år vil ikke godskrives i Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år). Regelen gjelder fra og med Vår 2013.

Det gjøres følgende unntak:
Hvis slike eldre eksamener inngår sammen med jusseksamener som er yngre enn 10 år, vil de kunne godskrives i studiet.

Undervisning

Forelesninger og gruppeundervisning(kursundervisning, basisgrupper og kollokviegrupper). I begynnelsen av semesteret tilbys en uke med introduksjonsundervisning (Rettskilder til fots).

Studentene blir delt inn i kollokviegrupper basert på gruppen de får tildelt i Rettskilder til fots. En viderekommen student leder kollokviegruppen. Kollokvieveilederen tar kontakt med gruppen i begynnelsen av semesteret.

Gruppeundervisning er lukket undervisning, reservert for studenter med opptak til programmet.

Deltagelse på undervisning er ikke obligatorisk.

Adgang til undervisning

Regler for Adgang til undervisning finner du i programbeskrivelsen

Eksamen

6 timer skriftlig digital skoleeksamen. Kandidatene skal skrive eksamen på PC og innleveringen er digital.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Emnet har digitale hjelpemidler i Lovdata Pro.

På emner med digitale hjelpemidler i Lovdata Pro kan du ikke medbringe noen andre hjelpemidler enn de man får digital tilgang til under eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fra og med Vår 2020 endres karaktergivning til Bestått/Ikke bestått

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk