Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Sjørett: Ansvar & forsikring – er studiet av hvordan ulykker innenfor shippingsektoren er regulert. Kurset dekker den offentlige reguleringen når det gjelder forhindring av tap, de spesielle ansvarsreglene i forbindelse med drift av skip, reguleringene av skipsredernes og stykkgodseiernes forsikringer samt bergning. Ved å studere alle de juridiske problemstillingene knyttet til ulykker innenfor en bestemt aktivitetssektor, oppdager man forbindelser man kanskje ellers ville oversett. Shipping er en altoverveiende internasjonal sektor og mange av kontraktene er basert på internasjonale konvensjoner. Såkalt ”våt” sjørett gir en fin mulighet til å studere internasjonale aspekter ved jussen knyttet til ulykker til sjøs. Hovedvekten av kurset er lagt til kjerneområder som panterett og forsikringskontraktsrett knyttet til shipping.


Ønsker du faglig spesialisering på masterprogrammet i rettsvitenskap? Emnet er del av profilen Skipsfart og offshore.  

Les mer om profiler

Hva lærer du?

Du vil lære om både de offentlige og private hovedreglene som gjelder i forbindelse med skipsulykker. Dette inkluderer kunnskap og forståelse for ansvarssituasjonen innenfor shipping og hvordan de er regulert gjennom internasjonal og nasjonal lovgivning, hvordan bergning er regulert og hvordan sjøforsikringen er bygget opp og hvilke typer problemer som er adressert i ulike sjøforsikringskontrakter. Målet er å gi en god forståelse av det juridiske rammeverket og kontraktsreguleringen når det gjelder ulykker til sjøs.

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du har opptak til Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år) eller har opptak til juridiske valgemner på masternivå. Alle må oppfylle forkunnskapskravene.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Minst tre år med jusstudier

Overlappende emner

Undervisning

Emnet har ikke ordinær undervisning. Det vil tilbys veiledningstimer, se semestersiden.

Eksamen

Skriftlig eksamen, 4 timer

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Fra og med våren 2019 har emnet digitale hjelpemidler i Lovdata Pro og i tillegg noen særskilte papirbasert hjelpemidler.

Se oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen kapittel 1 og 1.1

 

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Det juridiske fakultet har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet er vedtatt nedlagt, det gis ingen undervisning. 

Eksamen

Emnet er vedtatt nedlagt, studenter som har behov for å gjennomføre et gjentak av emnet kan ta kontakt for å få melde seg til en siste eksamen høsten 2019.

Undervisningsspråk

Norsk